Hopp til hovedinnhold

Program for studentaktiv læring

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Hva er Program for studentaktiv læring".

Program for studentaktiv læring

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Program for studentaktiv læring skal styrke studentenes læring.

Hva er Program for studentaktiv læring

Regjeringas forslag til statsbudsjett som vart lagt fram 6. oktober legg til grunn at Program for studentaktiv læring skal fasast ut frå og med 2024. Dette betyr at det ikkje blir ny utlysing i ordninga i 2024 eller åra etter.

Alle prosjekt som er innvilga tilskott til og med vedtak i 2023 er sikra sluttføring innanfor tildelt budsjettramme og godkjent prosjektperiode.

Program for studentaktiv læring er en finansieringsordning for norske universiteter og høyskoler, etablert av tidligere Diku som et i ledd i oppfølgingen av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

Hvem står bak

Program for studentaktiv læring finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av direktoratet.

Willy Gjerde

E-post:willy.gjerde@hkdir.no