Hopp til hovedinnhold

Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Tilskuddsordning til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og organisering av samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene.

Hva er Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene

I Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028pekes det på behovet for at flere må arbeide i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Reformene de senere årene har medført overføring av store oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, som har fått et større ansvar for forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging av pasientene.

Denne forskyvningen av oppgaver har ført til at kommunale helsetjenester er presset på kapasitet, samtidig som tildeling av flere studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger har bidratt til økt etterspørsel etter praksisplasser og veiledning av studenter i kommunene. Gode og relevante praksisstudier er en forutsetning for at helsetjenesten skal få tilført kvalifisert personell med riktig kompetanse.

Det er derfor et stort behov for å etablere flere gode praksisplasser innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Studentenes læring påvirkes sterkt av kvaliteten på veiledningen de mottar underveis i praksisstudiene. Det krever et godt samspill mellom utdanningsinstitusjoner og kommuner. Et mer effektivt og forpliktende samarbeid om praksisstudier er en forutsetning for å sikre bedre sluttkompetanse for kandidatene, i tråd med kommunenes behov.

Pilotordningen hadde to utlysninger, en i 2019 og en i 2020. Det vil ikke komme flere utlysninger i dette programmet.

Tidligere utlysninger og tildelinger

Hvem står bak

Pilotordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD).

Hensikt

Det overordnede målet med ordningen er at universiteter og høyskoler leverer et tilstrekkelig antall kompetente kandidater til helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Gjennom ordningen støttes prosjekter som:

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene
  • utvikler, prøver ut og evaluerer nye lærings- og vurderingsformer for praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene
  • øker antallet kommuner som tilbyr praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter
  • øker det totale antallet praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter
  • øker veiledningskompetansen til praksisveiledere for helse- og sosialfagsstudenter i kommunene
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap om og erfaringer med praksismodeller som har overføringsverdi til andre helse- og sosialfagutdanninger og andre kommuner

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Universiteter og høyskoler som tilbyr helse- og sosialfagutdanninger kan søke tilskudd fra denne ordningen.

Even Edvardsen

E-post:even.edvardsen@hkdir.no