Hopp til hovudinnhald

Strategi

Verksemdsstrategi for HK-dir 2023–2027.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Vi fremmer kunnskap som styrker utdanning og opplæring i Noreg

Eit godt kunnskapsgrunnlag er ein føresetnad for kunnskapsbasert politikk, styring og utvikling av utdanning og opplæring. Kunnskap av høg kvalitet er avgjerande for at vi skal levere relevante tenester og verkemiddel til brukarar, avgjerdstakarar og samfunnet.

Prioriteringar

Tenestene våre gjer den enkelte i stand til å ta informerte val, utvikle og utnytte eigen kompetanse

Dei individretta tenestene våre skal hjelpe enkeltmenneske til å gjere informerte val om utdanning, kompetanse- og karriereutvikling, og til å utvikle og bruke kompetansen sin. Tenestene er også viktige for mobilisering av arbeidskraft i samfunnet.

Prioriteringar

Verkemidla våre styrker utdanning og opplæring

Vi skal vere rådgivar, samordnar og pådrivar overfor norsk utdannings- og opplæringssektor Vi styrker kvalitet og tilgjengelegheit i utdanning og opplæring mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, digitalisering og utvikling av karriererettleiingstenestene. I arbeidet vårt ser vi høgare utdannings- og kompetansepolitikk i samanheng. Vi har eit heilskapleg ansvar og sørger for samarbeid og samordning på tvers av sektorar.

Prioriteringar

Vi skal utnytte føremonene ved å vere eit samla direktorat til det beste for samfunnet og brukarane

Vi skal halde fram arbeidet med å bygge eit direktorat som løyser oppgåvene sine effektivt og med høg kvalitet. Vi skal styrke heilskapen og samanhengen i verkemidla og tenestene våre, og saman skape resultat for samfunnet og brukarane. Vi skal vere ein attraktiv arbeidsplass som trekk til seg, utviklar og tar vare på medarbeidarar med høg kompetanse.

Prioriteringar