Hopp til hovedinnhold

Nye veier til bedre modeller for helsefaglig praksis i kommunene

For å sikre tilgang på kvalifisert helsepersonell i kommunene og kvalitet i profesjonsutdanning er det avgjørende med tilgang på gode praksisplasser. Hvordan utvikler vi praksismodeller som bidrar til økt kvalitet og kapasitet for praksis i kommunene?

Tidspunkt: 18. oktober 2023 kl. 09.00- 18. oktober 2023 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Opptak fra webinar

Formålet med webinaret er å spre kunnskap og interesse for pågående innovasjonsarbeid som tester ut nye praksismodeller for å styrke kapasitet og kvalitet i helsefaglig praksis i kommunene. Vi vil også utforske hvordan teknologi kan støtte og forbedre praksisopplevelsen.

I webinaret presenteres pågående innovasjonsarbeid fra profesjonsutdanning i sykepleie gjennom to prosjekter som er støttet av HK-dirs tilskuddsordning, Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

Målgruppe

Webinaret er relevant for alle som er interessert i temaene knyttet til praksis i profesjonsutdanning, som ansatte ved universiteter og høyskoler, helsepersonell, veiledere, ledere og koordinatorer i kommunehelsetjenestene.

Bakgrunn

I de sosiale- og helsefaglige profesjonsutdanningene har praksis stor betydning for studentenes læringsutbytte og trivsel. Kvaliteten i praksis påvirkes av ulike faktorer, som organisering, kompetanse, læringsformer, teknologisk støtte og samarbeid mellom ulike aktører.

På den ene siden er profesjonsutdanningene avhengige av relevante praksisplasser av høy kvalitet, mens kommunene på den andre siden er avhengige av å rekruttere kvalifisert helsepersonell for å dekke tjenestebehovet. I dag og i årene fremover står kommunene ovenfor økt press på tjenestene og utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Derfor er mer bærekraftig bruk av ressurser og et godt samspill mellom utdanning og kommunene viktig.

Det overordnede målet med HK-dirs Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene, er å bidra til at universiteter og høyskoler leverer et tilstrekkelig antall kompetente kandidater til helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I ordningen testes ulike modeller for å organisere praksis i samarbeid med kommunene, styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og praksisstedene, samt forbedre kvaliteten i praksis gjennom tiltak rettet mot veiledning av studenter.

Program

En times varighet hvor hovedinnholdet vil være presentasjoner fra følgende prosjekter:

Arrangementet er digitalt, og avholdes via Zoom.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Even Edvardsen

E-post:even.edvardsen@hkdir.no