Hopp til hovedinnhold

Studentenes levekår avhenger av studieby

Publisert: 23. juni 2023

To av tre unge heltidsstudenter jobber ved siden av studiene, mens én av fire deltar i frivillig arbeid. Men det er stor variasjon mellom studiebyene.

Tre studenter, en mann og to kvinner ser på en laptop

Studentenes levekår varierer med studieby.

Dette framkommer av en fersk analyseartikkel hvor SSB går dypere inn i data fra fjorårets levekårsundersøkelse for studenter.

Denne gangen ser SSB nærmere på geografi, med mål om å avdekke forskjeller i levekår ut fra hvor i landet man studerer. Arbeidet omhandler fulltidsstudenter som er 30 år eller yngre, og er gjort på oppdrag av HK-dir.

Oslostudenter jobber

I Oslo hadde 78 prosent av de unge heltidsstudentene betalt jobb høsten 2021, framgår det av artikkelen. Stavanger følger like bak, med 76 prosent. I Trondheim hadde 54 prosent jobb ved siden av studiene.

– Denne analyseartikkelen gir oss mye viktig kunnskap. Mye er allerede kjent fra fjorårets levekårsundersøkelse blant studenter. Det nye her, er at tallene er brutt ned på geografi, slik at vi får en bedre forståelse av situasjonen for studenter i landets ulike byer. Artikkelen viser til dels stor variasjon mellom byene på en rekke parametere, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Mann står med armene i kors og smiler mot kamera.

– SSB-artikkelen gir oss mye viktig kunnskap, sier Sveinung Skule.

Mange deltar frivillig

Skule er opptatt av ikke bare betalt, men også frivillig arbeid. På landsgjennomsnitt deltar én av fire heltidsstudenter i frivillig arbeid.

– Igjen ser vi interessante variasjoner fra by til by, og vi ser også en sammenheng. De som jobber mest, deltar minst i frivillighet, og de som jobber minst, deltar mest. I Trondheim jobber knapt 54 prosent, mens hele 35 prosent deltar i frivillighet. I Oslo jobber 77 prosent, mens knapt 21 prosent deltar i frivillighet.

Stor variasjon på studentboliger

Boforhold er et viktig tema i artikkelen. Norsk studentunion har som mål at den nasjonale dekningsgraden skal være på minst 20 prosent. Ifølge Studentenes levekårsundersøkelse, her begrenset til heltidsstudenter under 30 år, er dekningsgraden 23 prosent.

– Det er gode tall på nasjonalt nivå. Men vi ser at det er store variasjoner fra by til by. Tromsø utpeker seg med over 30 prosent dekningsgrad. Lavest dekning av studentboliger ser vi i Stavanger og Kristiansand, hvor henholdsvis ni og elleve prosent av leierne bor i studentbolig. I mange byer vi er ennå et stykke unna målet, sier direktør Sveinung Skule.

Han peker en flere funn som krever oppfølging på flere nivåer, ikke minst at syv av ti unge heltidsstudenter som bor alene er plaget av ensomhet.

Artikkelen oppsummert

Artikkelen inkluderer studenter ved universiteter og høgskoler som er 30 år eller yngre, og som selv oppgir å studere på heltid med ordinær undervisning (ikke nettstudenter). Denne studentgruppen utgjør 69 prosent av alle studentene i universitets- og høgskoleutdanning.

Slik oppsummerer SSB rapporten:

Trondheimsstudentene skiller seg noe ut fra de andre studiebyene, spesielt i spørsmål rundt tidsbruk og økonomi. Unge heltidsstudenter i Trondheim er i størst grad aktiv i frivillig arbeid gjennom semesteret og det er også størst andel som velger å ha en sommerjobb heller enn jobb gjennom semesteret. De har en noe lavere median inntekt og lavere timebruk på jobb, men ser ikke ut til å ha økonomiske utfordringer i større grad enn studenter i andre studiebyer. Over halvparten av de unge heltidsstudentene i Trondheim bor i kollektiv.

Blant unge heltidsstudenter i Oslo er det en stor andel med jobb ved siden av studiene. Men selv om de studerer i byen med de dyreste boligkostnadene, bruker de ikke flere timer på jobb enn andre studenter. Oslostudentene har i størst grad betalingsproblemer, med en av fem studenter. Det er også en noe lavere andel som jobber frivillig blant unge heltidsstudenter i Oslo sammenlignet med de andre studiebyene.

Studentene i Bergen ligner mest på de i Trondheim, med en stor andel som jobber frivillig, mange som har sommerjobb og et flertall som bor i kollektiv. Sammenlignet med de andre studiebyene ser vi at studentene i Bergen har en noe større andel som har problemer med å få pengene til å strekke til i hverdagen. Studentene som har jobb bruker noe færre timer på jobben sin enn studenter i andre studiebyer. Samtidig er det Bergensstudentene som har høyest gjennomsnittlig timebruk på studiene, med 39 timer, blant de som har jobb ved siden av studiene. Dette er 4 timer mer enn snittet for alle.

Stavanger er studiebyen hvor størst andel bor hjemme hos foreldrene sine. Blant de som ikke bor hjemme er det få som har økonomiske utfordringer sammenlignet med andre studiebyer. Det er også en lav andel som opplever tyngende boutgifter. Unge heltidsstudenter i Stavanger har høyest median inntekt etter skatt. Det er også en lavere andel som bor i studentbolig i Stavanger enn ellers i landet.

Mange unge heltidsstudenter i Tromsø bor i studentby, og det er svært få som bor hjemme hos sine foreldre. Det er en stor andel som opplever boutgiftene som tyngende blant unge heltidsstudenter i Tromsø. Studentfrivilligheten er relativt stor også i Tromsø.

Halvparten av unge heltidsstudenter i Kristiansand bor i kollektiv. En relativt stor andel Kristiansandstudenter mottar penger fra foreldrene og regner dette som en inntektskilde. På samme måte som i Stavanger er det en lav andel som bor i studentbolig sammenlignet med andre studiebyer. Unge heltidsstudenter i Kristiansand har klart lavest timebruk på studiene i en vanlig uke, mens gjennomsnittlig antall timer på jobb er mer lik studenter i andre byer.