Hopp til hovedinnhold

Karriereveiledning er en viktig nøkkel til arbeidslivet for flyktninger

Publisert: 12. mars 2024

Karriereveiledning er viktig for at flyktninger skal kunne ta informerte og gode valg om utdanning og arbeid og få varig tilknytning til arbeidslivet. En undersøkelse fra Fafo viser at tettere samarbeid mellom fylkeskommunale karrieresentre og kommunene bidrar til å øke kvaliteten på karriereveiledningen.

Tre voksne elever sitter i et klasserom

Nyankomne flyktninger flest har stort behov for informasjon om sine muligheter. (Ill.foto)

I 2022-2023 undersøkte Fafo hvordan ordningen med obligatorisk karriereveiledning for flyktninger som er nye i Norge fungerer. Det er de fylkeskommunale karrieresentrene som har ansvaret for å tilby karriereveiledningen, mens kommunene har ansvar for introduksjonsprogrammet.

Undersøkelsen viste at god kommunikasjon og tydelig rolleavklaring mellom karrieresentrene og kommunene var en utfordring.

– Å finne gode løsninger på denne utfordringen virket avgjørende for at karriereveiledningen skulle fungere godt. HK-dir ba derfor Fafo om å kartlegge gode grep og suksessfaktorer i samarbeidet mellom de to forvaltningsnivåene, sier fagdirektør Cathinca Fritzvold Hatlem i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Stort behov for karriereveiledning

– De fleste nyankomne flyktninger vet lite om utdannings- og arbeidsmulighetene i Norge. De har et stort behov for informasjon om hvilke muligheter de har. Personlig tilpasset karriereveiledning kan hjelpe dem til å se hvordan de kan bruke kompetansen de har fra før best mulig, forklarer Hatlem.

Mange flyktninger trenger veiledning om hvordan de kan få godkjent og dokumentert kompetansen sin, og informasjon om hvordan de kan bygge på med mer kompetanse og utdanning. I tillegg trenger de fleste praktisk informasjon om hvordan de kan komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet.

Karriereveilederne prøver å hjelpe flyktningene med å finne løsninger som tar hensyn til kompetansen de allerede har, deres ønsker for fremtiden og mulighetene som finnes i Norge.

Å få kompetansekartlegging og karriereveiledning er både en rettighet og en plikt som nyankomne flyktninger har i Integreringsloven. Karriereveiledning kan bidra til at flyktninger får bedre oversikt over og klarer å bruke de mulighetene de har på utdannings- og arbeidsmarkedet i Norge mer effektivt. På lengre sikt er dette også med på å øke sjansene deres for å få en stabil tilknytning til arbeidslivet. På den måten kan karriereveiledning være med på å redusere utenforskap og gi bedre inkludering i utdannings-, samfunns- og arbeidsliv.

Bedre samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner

Men for at karriereveiledningen skal fungere i praksis, er det viktig at ulike offentlige instanser samarbeider best mulig.

– Undersøkelsen viser at kommunene og fylkeskommunene må samarbeide tettere og bedre, blant annet gjennom møter og utveksling av informasjon i forkant av karriereveiledningen. På denne måten kan karriereveiledningen bli best mulig tilpasset den enkelte flyktning og øke utbyttet av veiledningen, sier Hatlem.

Undersøkelsen viser også at det er viktig å tilpasse tidspunktet og omfanget av karriereveiledningen best mulig til den enkelte flyktning.

– Mange har nytte av karriereveiledning kort tid etter at de har kommet til Norge, mens for andre er det riktig å vente til litt senere i introduksjonsløpet før de er klare til å nyttiggjøre seg veiledningen, sier Hatlem.

For at en nyankommen flyktning skal lykkes med å komme i arbeid, er det viktig at karriereveiledningen blir individuelt tilpasset, både i innhold og omfang. En av suksessfaktorene Fafo trekker frem er prosessorientert karriereveiledning.

– For de fleste flyktninger vil ikke én enkelt karriereveiledningssamtale være nok til å dekke behovet for både informasjon og personlig veiledning. De fleste har behov for flere samtaler slik at karriereveiledningen blir en prosess gjennom introduksjonsprogrammet. Erfaringene er at flyktningenes mål og ønsker kan endre seg etter hvert som de får mer kjennskap til det norske samfunnet. De har derfor nytte av karriereveiledning, ikke bare i oppstarten, men også på senere tidspunkt i introduksjonsløpet, sier Cathinca Fritzvold Hatlem.

For å følge opp Fafos anbefalinger, arrangerer HK-dir og karrieresentrene fylkesvise samlinger for alle kommuner i hele landet i 2024 og 2025.