Hopp til hovedinnhold

Gi innspill til nye læreplaner for grunnskole for voksne

Publisert: 16. januar 2023

Nå ligger de første utkastene til nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) ute til innspillsrunde. Læreplanene skal erstatte læreplanene i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene i modulforsøket fra 1. august 2024.

Mann i kokkeklær smiler til kamera mens han lager mat

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ønsker innspill på utkast til nye modulstrukturerte læreplaner for FOV. Vi håper å få tilbakemeldinger allerede i denne tidlige fasen, for å se om vi er på rett vei i arbeidet.

Fristen for å komme med innspill er 27. februar 2023.

Det er sju læreplangrupper som nå har utarbeidet disse første utkastene til læreplaner for FOV i fagene norsk for språklige minoriteter, norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, samt en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere. Det utarbeides i tillegg utkast til modulstrukturerte læreplaner i 13 lærefag for videregående opplæring for voksne (VOV).

Selve innspillsrunden til både FOV og VOV foregår på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du finner nærmere informasjon og lenker til innspillsrunden lenger ned i denne artikkelen.

Dette trenger du å vite før du gir innspill

Læreplanene i FOV blir organisert i fire moduler som bygger på hverandre. I tillegg utarbeides det en grunnmodul for voksne som ikke har lært å lese og skrive tidligere.

Prinsippene for, innholdet i og erfaringene med forsøkslæreplanene i FVO skal ligge til grunn. Læreplanene skal ha samme struktur som øvrige læreplaner i LK20, og overordnet del i LK20 gjelder for opplæringen i FOV så langt det er hensiktsmessig for voksne.

De nye læreplanene for voksne skal ivareta både et voksen- og et andrespråkperspektiv og legge til rette for at deltakerens medbrakte kompetanse og erfaringer, ulik kulturelle bakgrunn og flerspråklige ressurser anerkjennes og kan brukes aktivt i opplæringen.

Læreplanene skal ivareta opplæring i både fag og norsk språk for en målgruppe der majoriteten er minoritetsspråklige med stor variasjon i skolebakgrunn. Skoleåret 2021/2022 var 97,5 prosent av deltakerne i forsøket med FVO minoritetsspråklige, og omtrent én av fem hadde mindre enn seks års skolegang.

Mange starter i opplæringen med et nybegynnernivå i norsk. Det er grunn til å anta at deltakergruppen i FOV vil ligne deltakergruppen i forsøket, men læreplanene skal også kunne benyttes i opplæring for voksne med norsk som morsmål som har behov for opplæring i fag og/eller grunnleggende ferdigheter på dette nivået.

Læreplanene skal legge til rette for en fleksibel, tilpasset og effektiv opplæring for voksne. Den voksne skal etter kartlegging kunne starte på ulike moduler i de fagene som inngår i opplæringen for den enkelte. Det er ingen standardisert varighet på modulene.

Læreplanene skal ivareta voksnes behov for å komme videre i arbeid og/eller utdanning. Avsluttende nivå skal være på nivå 2 i Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og dermed likeverdig med vitnemål fra 10-årig grunnskole.

Dette kan du gi innspill på

Læreplanutkastene er tidlige utkast. Utkastene er verken fullstendige eller samkjørte. Når læreplanene foreligger i sin endelige form, skal de omfatte kompetansemålsett for fire moduler, med unntak av læreplan for grunnmodulen, som kun har én modul.

Det som ligger klart til innspill i denne runden er utkast til

  • fagets relevans og sentrale verdier.
  • kjerneelementer tilpasset en voksen målgruppe.
  • tverrfaglige temaer i faget.
  • kompetansemål for modul 4 for å vise avsluttende nivå.
  • kompetansemål for modul 1 for å vise nivået ved starten av opplæringen.

Læreplangruppene som har utarbeidet utkastene, har løst utfordringen med å beskrive norskferdighetenes plass i fagene på ulike måter. Noen av læreplangruppene har i tillegg til punktene over laget utkast til tekstene om grunnleggende ferdigheter i faget og kompetansemål også for modul 2 og 3. Noen har også integrert samiske perspektiver. Utkastene og tilhørende spørsmål vil derfor variere noe.

Læreplangruppen for grunnmodulen har fått et eget oppdrag som skiller seg noe fra de andres. Utkastet til grunnmodulen inneholder i denne runden

  • fagets relevans og sentrale verdier.
  • kjerneelementer.
  • kompetansemål som gjenspeiler bredden i grunnmodulen.

I tillegg har læreplangruppen definert målgruppen for grunnmodulen og formålet med denne opplæringen, samt laget forslag til struktur på kompetansemålene og til ivaretakelse av deltakere med behov for latinisering. Dette har de per nå ivaretatt i teksten om fagets relevans og sentrale verdier.

Slik gir du innspill

Selve innspillsrunden foregår på Utdanningsdirketoratets (Udir) nettsider, men du finner lenke til hver av læreplanene under avsnittet "Kom med innspill til læreplaner". Du vil kunne lese utkastene til læreplaner og finne spørsmålene vi ønsker svar på helt til slutt.

Det er mulig å gi innspill på utkast til læreplan i ett eller flere fag. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker å svare på, trykker du på lagre og send inn. Det er også mulig å lagre underveis. Ønsker du å se hele utkastet i pdf-format, finner du filen under spørsmålene.

Alle innspillene vil ligge tilgjengelig på Udir sine nettsider etter hvert som de kommer inn. Vi oppfordrer til samarbeid lokalt om innspillet som legges inn, og ber om at opplæringssentrene koordinerer eventuelle innspill internt i forkant.

Kom med innspill til læreplaner

Innspillene gis på hver enkelt læreplan. Lenkene nedenfor tar deg til Utdanningsdirektoratets nettløsning.

Her kan du lese innspillene som har kommet inn