Hopp til hovudinnhald

100 millionar kroner til kompetanseheving

Publisert: 6. mars 2023

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse deler ut 100 millionar kroner til 1393 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss. Den Ukrainske Foreningen i Bodø er ein av dei som får midlar i år.

Mann i blå dressjakke smiler til kamera.

Leder for den ukrainske foreninga i Bodø, Roman Zherebko.

Foto: Den ukrainske foreninga i Bodø.

Kompetansepluss er ei viktig ordning for kompetanseheving i arbeidslivet. Målet med ordninga er å styrkje dei grunnleggjande ferdigheitene til vaksne i lesing, skriving, munnleg, rekning og digitale kunnskapar, samt opplæring i norsk eller samisk. I utdeling av midlar i år er søknadar med kurs i rekning prioritert.

− Rekning er ein viktig grunnleggjande ferdigheit i både privat- og arbeidslivet. I kvardagen vår brukar vi rekning når vi til dømes skal handle, planleggje budsjett, og for å forstå korleis renter og skatt fungerer. I arbeidslivet er rekning viktig i mange yrker som krev utrekningar, som til dømes i byggebransjen og i helsevesenet. Det seier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Den teknologiske utviklinga gjer at det blir stadig færre jobbar som krev lita eller ingen formell kompetanse. Vaksne som har lave ferdigheiter i rekning, risikerer å stå utanfor arbeidslivet og kan også oppleve andre former for utanforskap i samfunnet.

− Stadig omstilling og rask utvikling i arbeidslivet stiller større krav til digitale ferdigheiter hos den enkelte. For å ta i bruk ny teknologi på ein effektiv måte, er det viktig at tilsette meistrar rekning. Derfor har vi prioritert å styrkje rekneferdigheiter i tildeling av kompetanseplussmidler i år. Dette er viktig for å gi vaksne aukt kompetanse til å meistre omstilling, og styrke tilknytinga deira til arbeidslivet, fortel Skule.

Kompetansepluss gjev ukrainske flyktningar ny sjanse

Den Ukrainske foreningen i Bodø er ein av dei som mottek midlar gjennom tildeling i Kompetansepluss i år. Foreininga blei etablert i mars 2022 etter at krigen braut ut i heimlandet deira. Det siste året har dei fleire gangar samla omlag 300 ukrainarar til sine arrangement. 80 prosent av flyktningane er kvinner og born, og kompetanse- og utdanningsnivået deira er veldig variert.

– Medlemmane våre må no lære seg norsk, det er mange som heller ikkje snakkar engelsk. I tillegg til det språklege skal de også få ei kulturell innføring i korleis det norske samfunnet fungerer, og kva som skil norsk arbeidsliv frå det ukrainske, det forklarar leiaren i Den Ukrainske Foreningen i Bodø, Roman Zherebko.

Legg til rette for jobb og verdiskaping

Det er avgrensa jobbmoglegheiter i Bodø. Flyktningane må derfor tileigne seg ny kompetanse.

– Mange må truleg rekne med å jobbe i ein annan bransje enn dei gjorde i Ukraina. Då er det viktig at de grunnleggjande ferdigheitene er på plass. Vi er derfor veldig glade for å få midlar gjennom Kompetansepluss slik at vi kan hjelpe ukrainarar med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Som ein del av opplegget vil dei også satse på opplæring i grunnleggjande ferdigheiter og digitale kunnskapar fordi dette utgjer ein viktig del av norsk arbeidsliv og kvardag, seier Zherebko.

Nå skal foreininga jobbe målretta og effektivt for å finne ut korleis dei best kan nytte midlane til undervisning for dei som treng det mest.

– Vi skal dele opp undervisninga etter utdanningsnivå, og vil satse på dei som har vilje og interesse til å kome seg i jobb. Vi har også ein ambisjon om å ha eit kurs på kveldstid for dei som allereie er i jobb. Med auka språkkunnskapar og kjennskap til norsk arbeidsliv kan dei etter kvart kome seg over i andre jobbar som dei er utdanna til og brenn for.

På sikt håper foreininga at kursa vil gje auka deltaking i samfunnet, betre livskvalitet, meistring, sjølvtillit og menneskeverd i dei ukrainske flyktningane sitt liv.

– Nokre av ukrainarane som kom hit var sterkt traumatiserte etter tøffe opplevingar i krigen. No er mange av dei blitt klare til å ta ny utdanning for å kome seg i jobb og gje tilbake til det norske samfunnet som tok dem imot dei, avsluttar Zherebko.

Tildelte pengar delt på fylkeKroner
Agder8 910 000
Innlandet9 975 000
Møre og Romsdal6 555 000
Nordland5 760 000
Oslo26 160 000
Rogaland2 790 000
Troms og Finnmark600 000
Trøndelag8 010 000
Vestfold og Telemark10 275 000
Vestland2 340 000
Viken16 590 000

Om kompetansepluss og årets tildeling

  • Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse forvaltar ordninga. Dei fekk 592 søknader til Kompetansepluss. Totalt blei det søkt om eit beløp på 237 360 000 kroner.
  • Kompetansepluss er en tilskotsordning for opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg og IKT, samt norsk eller samisk.
  • Sidan oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har 100.000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.
  • Kompetansepluss arbeid gjev midlar til kurs for arbeidstakarar knytt til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivilligheit gjev midlar til kurs knytt til aktivitetar i frivillige organisasjonar.

Tildelinga i 2023

  • I år får 5602 vaksne i meir enn 1223 verksemder over heile Noreg delta i opplæringa.
  • 177 prosjekter innan Kompetansepluss arbeid, til saman kr 87 615 000
  • 1 prosjekt innan Kompetansepluss arbeid, samisk, til saman kr 165 000
  • 29 prosjekt innan Kompetansepluss frivilligheit, til saman kr 10 350 000
  • 1 prosjekt innan Kompetansepluss frivilligheit, samisk kr 120 000

kompetansenorge.no/tildelinger kan du sjå kven som har fått pengar i tildelinga for 2023.