Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

  Høringsversjon per 30. juni

  1. Innledning

  Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning er en oppfølging av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025. 

  Handlingsplanen gjelder for alle universiteter og høyskoler, samt HK-dir, Sikt og NOKUT. Den vil også kunne påvirke tilgrensende sektorer som instituttsektoren, helseforetak, andre deler av kunnskapssektoren og arbeids- og samfunnsliv. 

  Handlingsplanen angir prioriterte strategiske innsatsområder, og innenfor hvert av disse angis tiltak knyttet til sektorens fellestjenester og bruken av disse. Handlingsplanen inneholder noen anbefalte institusjonelle tiltak og viser i tillegg til eksempler på pågående institusjonelle tiltak som kan deles med andre, som utgangspunkt for inspirasjon, læring og samarbeid på tvers av institusjoner. Handlingsplanen skal ikke virke instruerende på institusjonene, men peke på retning og sammenhenger og på noen konkrete, anbefalte tiltak for utvikling og innovasjon.

  Handlingsplanen gjelder til og med 2025.   

  1.1. Arbeids- og ansvarsdeling

  De fleste av tiltaksområdene i strategien krever innsats og handling i regi av universitetene og høyskolene. Kunnskapsdepartementet (KD) forventer at sektoren selv konkretiserer tiltak på hvert innsatsområde og følger opp strategien gjennom sine virksomhetsstrategier og sitt utviklingsarbeid. Handlingsplanen omtaler likevel flere anbefalte institusjonelle tiltak. Disse er ment som forslag til tiltak for institusjonene som eventuelt kan følges opp i styringsdialogen med KD, og som ikke er foreslått som prioriterte fellestiltak. Institusjonelle tiltak og tjenester som viser seg å fungere godt, skal kunne løftes til å bli fellestjenester.

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et ansvar som samordner og pådriver for digital omstilling. Dette innebærer et ansvar for å iverksette og følge opp strategien for digital omstilling, og utarbeide og oppdatere tilhørende handlingsplan. Oppfølgingen skal skje i samarbeid med NOKUT, Forskningsrådet og Sikt. Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) er en av aktørene som vil utvikle og levere tjenester som forenkler og forbedrer utdanning og forskning.

  Samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning ble etablert høsten 2018, med opprettelsen av Digitaliseringsstyret og underliggende fagutvalg. Våren 2020 kom også styringsmodellen for forvaltning og videreutvikling av eksisterende fellestjenester på plass, med etableringen av et nivå for tjenestestyring. Basert på erfaringene med samstyringsmodellen og endringene som er gjort i direktoratstrukturen, vil en revidert modell for samstyring komme på plass innen utgangen av 2022. 

  Handlingsplanen ligger på et nivå mellom strategien for digital omstilling og det operative nivået hvor tiltakene gjennomføres. Prioritering og rammer for det enkelte fellestiltak må besluttes gjennom gode prosesser i den reviderte samstyringsmodellen. Institusjonene har her et løpende ansvar for å spille inn tydelige behov og prioriteringer på overordnet strategisk nivå og i tilknytning til fellestiltak og tjenester. 

  KD forventer at tiltak som egner seg som felles tilgjengelige tjenester, realiseres som dette. Slike tjenester kan utvikles av sektoren i fellesskap, gjennom prioritering i samstyringsmodellen, eller av en eller flere institusjoner i samarbeid for deretter å bli gjort tilgjengelig for sektoren. 

  1.2. Definisjoner

  • Fellestiltak viser til tiltak prioritert av sektoren i fellesskap gjennom behandling i Digitaliseringsstyret eller sektorens interesseorganisasjon UHR, eller til tiltak HK-dir eller Sikt utfører for sektoren på oppdrag fra KD. Noen fellestiltak innebærer etablering av nye fellestjenester eller større endringer på eksisterende fellestjenester. Andre fellestiltak innebærer samarbeid på andre områder enn fellestjenestene. 
  • Institusjonelle tiltak viser til tiltak ved den enkelte institusjon, eller til tiltak hvor to eller flere institusjoner inngår samarbeid.
  • Fellestjeneste betegner en tjeneste tilgjengelig for sektoren, gjennom en felles rammeavtale eller en tjeneste levert av Sikt eller andre. En fellestjeneste kan oppstå som følge av et fellestiltak, eller som følge av et institusjonelt tiltak.    

  1.3. Pågående tiltak fra forrige handlingsplan

  I oppfølgingen av forrige strategi og handlingsplan ble det igangsatt en rekke, fortsatt pågående fellestiltak. De fleste av disse tiltakene er knyttet til etablering og utvikling av fellestjenester og felles digital grunnmur. Strategien for digital omstilling slår fast at grunnmuren er en forutsetning for digital omstilling og at denne må videreutvikles for å kunne realisere gevinstene som strategien legger opp til. Selv om den nye strategien har en tydelig dreining mot kjernevirksomheten, er det viktig at også store, igangsatte prosjekter på administrasjonsområdet videreføres.

  Flere av de pågående fellestiltakene er ressurskrevende både i form av kostnader og ressurser til implementering på institusjonene. Oppfølging av disse tiltakene forvaltes i dag gjennom samstyringsmodellen, samt i linjen hos KD, Sikt og HK-dir. Videreføring av pågående tiltak må hensyntas når man prioriterer nye tiltak. Samtidig må videreførte tiltak fortløpende vurderes ved eventuelle kostnadsoverskridelser eller forsinkelser.  

  Oversikt over pågående og planlagte tiltak finnes på unit.no.

  2. Prioriteringskriterier for fellestiltak og fellestjenester

  Strategien er ambisiøs, og summen av alle tiltaksområdene er mer enn hva sektoren kan gjennomføre i planperioden. Prioritering er derfor nødvendig. Det forventes at institusjonene selv tar utgangspunkt i lokale behov og prioriteringer og velger hvor de vil rette sin innsats i oppfølging av strategien.

  Følgende skal vektlegges i prioritering av fellestiltak:

  • Oppfyller identifiserte brukerbehov
  • Gir verdi for kjernevirksomheten og fellesskapet som er større enn kostnadene
  • Løser grunnleggende utfordringer og muliggjør innovasjon
  • Kapasitet og gjennomføringsevne er tilfredsstillende

  Tiltak må dessuten ses i sammenheng med annet relevant arbeid i norsk offentlig sektor og den internasjonale utviklingen. I tillegg må erfaringer fra evaluering av pågående og gjennomførte tiltak hensyntas. Igangsetting av nye tiltak forutsetter at finansiering er avklart på riktig nivå med utgangspunkt i hvor tiltaket hører hjemme.

  Når det er aktuelt å etablere fellestjenester skal følgende kriterier vurderes:

  • Nær lærings- og forskningsprosesser er det viktig med fleksible løsninger og valgfrie fellestjenester som dekker behovene til de enkelte lærings- og forskningskontekstene hos institusjonene.
  • Nær administrative prosesser og støtteprosesser skal standardisering være et mål der det vil bidra til økt effektivitet, samhandlingsevne og grunnlag for innovasjon i lærings- og forskningsprosesser.

  3. Strategiske innsatsområder og tiltak

  Følgende områder behøver særlig oppmerksomhet i sektorens videre arbeid med digital omstilling. Områdene griper inn i alle strategiens innsatsområder, og peker på nødvendige forutsetninger for å lykkes med den digitale omstillingen:

  • Felles digital grunnmur

  Videre arbeid med å utvikle en felles digital grunnmur er en forutsetning for digital omstilling i høyere utdanning og forskning. Grunnmuren omfatter grunnleggende infrastruktur for identitet, tilgang og data, nettverk, lagrings- og beregningstjenester, samt fellestiltak innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

  • Samstyring og samarbeid

  Strategisk styring, inkludering og samarbeid bidrar til å sikre en digital omstilling som er effektiv og brukerorientert. Samstyringsmodellen vil bidra til dette. Institusjonene oppfordres til å dele egne tiltak og erfaringer med andre og søke samarbeid der det er hensiktsmessig. 

  • Ledelse, kultur og kompetanse

  Ledelse, kultur og kompetanse om digital omstilling er et gjennomgående behov for alle innsatsområdene. Dette inkluderer planlegging og organisering av ny arbeidsflyt samt roller, opplæring og kompetanseheving i institusjonene. 

  I de påfølgende kapitlene følger forslag til prioriteringer og tiltak innenfor hvert av innsatsområdene i strategien for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. Det vises både til særlig viktige pågående fellestiltak, aktuelle nye fellestiltak og mulige institusjonelle tiltak for hvert innsatsområde. I tillegg gis det eksempler på noen pågående institusjonelle tiltak til inspirasjon. En samlet oversikt over fellestiltak og mulige institusjonelle tiltak er gjengitt i egne tabeller helt sist i handlingsplanen.

  3.1. Digitalisering for fleksibel utdanning

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  Utdanninger kan tilby fleksibilitet gjennom omfang, progresjon, vurdering, formalisering, samhandling og innhold. Et løft for mer fleksibel utdanning og bedre utdanningskvalitet gjennom digitalisering krever insentiver både på mikro- og makronivå. Ansvaret for oppfølging av innsatsområdet er derfor delt mellom institusjonene, Sikt og HK-dir. 

  Pågående fellestiltak:

  • Fremtidens opptak: Fornye opptakssystemet, inkludert tilpasning blant annet til opptak til mastergradsutdanninger. Er en forutsetning for fleksibel tilgang til utdanning.
  • Digitale læringsressurser (DLR): Forbedre funksjonalitet i tjenesten og støtte innføring ved institusjonene, for å øke delingen av læringsressurser i sektoren. Systemet kan videreutvikles for å sikre enklere gjenfinning og bruk. Støtter også opp under innsatsområde 2 Digital innovasjon i undervisning og læring.

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Minikvalifikasjoner: Utrede muligheter og forutsetninger i en norsk kontekst for å utvide handlingsrommet for fleksibilisering av utdanning.
  • Programvareportal: Utrede behov for å forenkle bruk av applikasjoner for bedre og mer fleksibel læring, undervisning og vurdering.
  • Økt studentmobilitet: Kartlegge muligheter for å forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for internasjonal studentutveksling.

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Fleksible utdanningstilbud: Utvikle fleksible utdanningstilbud av kortere og lengre omfang som gjør utdanning mer tilgjengelig for personer i alle livssituasjoner. 
  • Praksisnære situasjoner: Utforske verktøy som lar studentene trene på praksisnære situasjoner i digitale settinger, for bedre læringsutbytte.

  Eksempler på pågående institusjonelle tiltak:    

  • USN Fleksibel, skal forsterke og koordinere USNs innsats for livslang læring. USN vil tilby utdanninger som gir kunnskap som er etterspurt i arbeidslivet, og ta i bruk ny teknologi og pedagogikk for å utforme utdanninger som er tilpasset studentenes ønsker og behov. Utdanning skal tilbys uavhengig av tid og sted. Progresjon, vurderingsform og innhold skal videreutvikles. Prosjektet skal også sette i gang forskning slik at ny viten blir til. 
  • NETTOP-UIS, avdeling for utvikling av digitale læringsressurser, har en praktisk tilnærming til utvikling av digital undervisning og implementering av e-læring. Jobber både internt ved UiS og for eksterne oppdragsgivere. 
  • UiB Tredjepartsportalen, gir tilgang til programvare til bruk i undervisning og vurdering. 
  • Visualiseringssenteret i Arktis ved UiT, bruk av teknologi og utforsking av samarbeidsmetodikk mellom utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv innenfor bygg og anlegg.

  3.2. Digital innovasjon i undervisning og læring

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  For å realisere digital innovasjon i undervisning og læring kreves utdanningsfaglig digital kompetanse, hvor samspill mellom digital, faglig og pedagogisk kunnskap bidrar til bedre læring og økt utdanningskvalitet. Tiltak knyttet til innsatsområdet må i stor grad følges opp av institusjonene selv. Nye fellestiltak som foreslås er dels en forsterking av allerede pågående tiltak og tiltak som skal lede til mer og bedre samarbeid, deling av erfaringer og god praksis i sektoren.

  Pågående fellestiltak

  • Modernisering av Felles Studentsystem (FS): Gjennomføre modernisering av FS med tilhørende applikasjoner for mer brukervennlig og fleksibel tilgang til studieadministrative data. Muliggjør innovasjon og gjør det enklere å ta i bruk applikasjoner som støtter læring, undervisning og vurdering. Støtter også opp under innsatsområde 1 Digitalisering for fleksibel utdanning og innsatsområde 5 Utnytte data om kunnskapssektoren. 
  • Arbeidslivsportalen fase 2: Videreutvikle tjenesten for å gjøre den mer anvendelig for flere utdanningsløp og som kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer. Støtter også opp under innsatsområde 1 Digitalisering for fleksibel utdanning. 
  • Neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering: Gjennomføre innsiktsprosjekt som grunnlag for anskaffelse/utvikling av nye fellestjenester som bedre understøtter læring og vurdering. Støtter også opp under innsatsområde 1 Digitalisering for fleksibel utdanning. 

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Digital læringsanalyse: Vurdere tiltak med utgangspunkt i rapport fra KDs ekspertgruppe, for økt bruk av læringsanalyse for bedre læring og ytterligere tilpasning av utdanning. 
  • Finansieringskilder for utdanningsforskning: Tydeliggjøre finansieringskilder for å styrke utdanningsforskning på teknologistøttet læring/pedagogisk bruk av digital teknologi.
  • Erfaring med teknologistøttet læring: Vurdere om det bør stilles krav til erfaring med teknologistøttet læring ved ansettelser, for å motivere til kompetanseheving. Spille inn til arbeid med «forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Pedagogisk merittering: Inkludere dokumentert utdanningsfaglig digital kompetanse i institusjonenes krav til pedagogisk merittering, for å motivere til kompetanseheving.
  • Teknologistøttet læring og utdanningsforskning: Etablere forskningsgrupper på teknologistøttet læring og styrke støttefunksjoner for utdanningsforskning.
  • Nettverk og samarbeid: Bygge videre på eksisterende nettverk og samarbeidsfora for å legge til rette for innovasjon, erfaringsdeling og skalering av løsninger.
  • Kompetanse på deling av læringsressurser: Styrke kompetansen hos undervisere, ledelse og administrasjon på de ulike aspekter ved deling av læringsressurser for å stimulere til økt deling.
  • Insentiver for utvikling av læringsressurser: Samarbeide om felles insentivordninger for fagansatte for å stimulere til utvikling av digitale læringsressurser som kan gjenbrukes og integreres i aktive læringsformer. 
  • Fysisk infrastruktur: Arbeide for at den fysiske infrastrukturen fremmer bruk av digital teknologi i undervisning og læring for å fremme bedre og mer fleksibel læring for studentene.

  Eksempler på pågående institusjonelle tiltak:

  • FieldPass er et samarbeidsprosjekt ledet av bioCEED. De har utviklet virtuelle feltguider for å skape økt læringsutbytte i møte med virkeligheten. Utgangspunktet er feltarbeid på Svalbard hvor man har brukt 360 graders kamera og fotografert terreng/natur. Dette er publisert online og studentene bruker det i forberedelse, virkelighetsorientering og etterarbeid til feltarbeidet. I den virtuelle turen er det også lagt inn ulik faglig informasjon. Erfaringene så langt viser at virtuelle feltguider ikke kan erstatte feltarbeid, men at feltarbeidet og den virtuelle feltguiden utfyller og styrker hverandre.
  • TeraVRi ved UiT er et av flere prosjekter som benytter seg av VR-teknologi for å gi øvelse og mengdetrening i profesjonsrettede ferdigheter. Det nevnte prosjektet bruker VR-teknologi, 360o video og digitale rom hvor helsefagstudenter i trygge rammer kan tilegne seg kunnskap og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner.
  • UiBs grunnlag for arbeid med fysisk læringsmiljø.
  • Læringsbiblioteket fra OsloMet er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring i helsefagene.
  • uDig fra UiT er åpne kurs for å gi ansatte grunnleggende kunnskap om og praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy og læremidler i egen undervisning

  3.3 Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  Innføring av digitale temaer, metoder og digital kompetanse i alle fag er en fagnær oppgave som institusjonene må ha ansvar for å utvikle. Det anbefales å legge til rette for deling av læringsressurser, løsninger og erfaringer mellom institusjonene. 

  Pågående fellestiltak

  • Det er ikke igangsatt spesifikke fellestiltak i sektoren på dette innsatsområdet

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Ingen foreslåtte fellestiltak for dette innsatsområdet

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Gjennomgang av emner, fag og studieplaner: Vurdere å utrede og eventuelt inkludere digital kompetanse som er relevant for fagområdet, studiet og/eller arbeidslivet organisert gjennom f.eks. fagutvalgene til UHR.
  • Grunnleggende digital kompetanse: Utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg som gjør studentene i stand til å anvende kunnskap, forståelse, ferdigheter og holdninger til å utføre praktiske oppgaver, kommunisere, innhente og behandle informasjon samt holde seg oppdatert på den digitale utviklingen.
  • Kunnskapsgrunnlag: Styrke utdanningsforskningen for å bedre kunnskapsgrunnlaget for yrkesspesifikk digital kompetanse og virkningen pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisningen har på studentenes digitale kompetanse.

  Eksempler på pågående institusjonelle tiltak:

  • Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger – DiVA ved UiT Norges arktiske universitet. Ny teknologi, digitalisering, autonome transportløsninger og produksjonsmåter er noen av utviklingstrekkene for havnæringene som medfører at næringene trenger studenter med relevant digital kompetanse (se Regjeringens havstrategi). Har fått tildelt midler blant annet for å utvikle næringsrelevante utdanningstilbud innen digital brukerkompetanse og en modell for utvikling og kvalitetssikring av nærings- og yrkesrelevante utdanningstilbud for kompetansefelter i rask endring.
  • Digitalt didaktisk verksted, UiS: Fremtidens klasserom, en arena hvor studenter og ansatte ved lærerutdanningene kan teste og utforske digitale verktøy til bruk i undervisning. Målet er at lærerstudenter fra UiS går ut i framtidens klasserom med en god profesjonsfaglig digital kompetanse. 
  • UiB AI: Faglig forum om hvordan kunstig intelligens påvirker de ulike fagfeltene.
  • Fremtidens HUMSAM-studier, NTNU: Prosjekt for å bidra til utformingen av neste generasjon HUMSAM-studier ved NTNU.
  • Fremtidens teknologistudier, NTNU: Prosjekt for å legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.
  • UiB Digi: Seks pluss to ulike emner som skal gi studenter digitale ferdigheter, uavhengig av hvilket fag man studerer. Skal utvides som tilbud for ansatte og som etter- og videreutdanningstilbud i løpet av 2023. 
  • UiB Tredjepartsportalen: Gir tilgang til programvare til bruk i undervisning og vurdering. 

  3.4 Åpen forskning og nye forskningsmuligheter

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  For å gjøre åpen forskning til den nye normalen for forskningsaktivitet, vil kompetanseheving og kulturendring være viktig. Tilgang til og gjenbruk av data står sentralt, og området bør her støtte seg til anbefalingene fra utredningen Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata (FAIR-utredningen) og fra datainfrastrukturutvalget (Ruud-utvalget) sin rapport Investering i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig relevante forvaltningsdata for forskning.

  Tiltakene må være godt forankret i forskningsledelse og forskningsmiljøene, og det er viktig å sikre at det som skjer i Norge er godt påkoblet det som skjer i Europa, med et blikk også mot internasjonalt samarbeid utover Europa. 

  Pågående fellestiltak

  • Nasjonalt vitenarkiv/Cris: Videreutvikle eksisterende versjon til å kunne erstatte dagens Cristin, samt utvikle funksjonalitet som er tilstrekkelig til at også de resterende og større institusjonene kan ta vitenarkivet i bruk.

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Utrede bærekraftig løsning for åpen publisering og åpen tilgang etter 2024: For å sikre fortsatt åpen publisering og åpen lesetilgang når Plan S ikke lenger godkjenner publiser- og les-avtaler innenfor sine kriterier, må nye løsninger identifiseres. Arbeidet må gjøres i samarbeid mellom institusjonene, Forskningsrådet, HK-dir og Sikt, og det må baseres på fortsatt nordisk og internasjonalt samarbeid.
  • Oppfølging av anbefalinger fra FAIR-utredningen og datainfrastrukturutvalget: Begge rapportene inneholder en rekke anbefalinger til ulike aktører om videre arbeid for å komme nærmere målet om FAIR forskningsdata. Disse er i ulik grad relevante for konkret oppfølging fra institusjonene, og det er viktig å se dem i sammenheng.
  • Etablere felles kompetanseløft for åpen forskning: For å øke kompetansen i alle ledd på åpen forskning kan man bygge på eksisterende nettverk for å videreutvikle materiale for og tilbud om veiledning og kompetanseheving, samt videreutvikle openscience.no som felles nettsted for å dele veiledningsmateriale og (nasjonal og internasjonal) beste praksis.
  • Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE): Etablere felles registre for personer, organisasjoner og prosjekter for å forenkle forskningsadministrative oppgaver. Videreføring etter konseptfase er ikke besluttet.

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Følge opp europeisk og internasjonalt arbeid: For å bidra til at norske og europeiske infrastrukturer og tjenester kan fungere godt sammen, bør norske institusjoner delta aktivt i europeisk og internasjonalt arbeid, f.eks. innenfor EOSC (European Open Research Cloud) og RDA (Research Data Alliance).
  • Iverksette verdsetting av åpen forskningspraksis ved vurdering av vitenskapelig ansatte: Den enkelte institusjon må implementere bruk av veiledere som er utviklet. Referanser: DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) og EU-kommisjonens rapport Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. I Norge er denne videreutviklet av UHR gjennom Veileder for vurdering i akademiske karriereløp (NOR-CAM).  
  • Inkludere undervisning om åpen forskning i forbindelse med studentforskning på alle nivåer: Som ledd i å øke kompetansen på åpen forskning, kan de enkelte institusjonene ta i bruk opplæringsmateriell utarbeidet av institusjoner som allerede har innført dette.

  Eksempler på pågående institusjonelle tiltak:

  • Videreutvikling av DataverseNO, UiT
  • FAIR@UiO en plattform som gjør det mulig for forskerne å gjøre data FAIR. Plattformen skal hjelpe forskerne til enklest mulig å berike sine data med god tagging og gode metadata, slik at de blir gjenfinnbare og gjenbrukbare. FAIR-løsningen blir en viktig del av porteføljen av tjenester som kan bestilles av interessenter utenfor UiO.
  • QUALI-FAIR er et prosjekt ved UiO der man skal bygge opp en klynge som skal legge til rette for lagring og gjenbruk av det forskerne gjerne omtaler som vanskelige data. Dette dreier seg ofte om ulike typer kvalitative data som tekstdata, billeddata, videodata og biodata.
  • Prosjektstøtteportalen ved UiT skal gjøre all informasjon knyttet til hele livssyklusen av et eksternt finansiert prosjekt (søknads-, kontrakts-, drifts- og rapporteringsfasen) lett tilgjengelig. Portalen vil ligge på intranett slik at brukeren kan få stedsrelevant informasjon.
  • Forskningsdatabasen ved OsloMet 
  • Research Data @NTNU er en fellestjeneste for forskningsdata for studenter og ansatte ved NTNU.

  3.5. Utnytte data om kunnskapssektoren

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  Kunnskaps- og verdiskapingspotensialet som ligger i data fra kunnskapssektoren utnyttes per i dag ikke godt nok. Flere pågående fellestiltak i sektoren understøtter direkte eller indirekte deling av data om kunnskapssektoren. Dette er tiltak som inngår i den felles digitale grunnmuren. Nye tiltak som foreslås for innsatsområdet vil i hovedsak være en forsterking av allerede pågående tiltak. 

  Pågående fellestiltak

  • Datadeling i høyere utdanning og forskning: Etablere fellestjeneste og rammeverk for deling av data i høyere utdanning og forskning. Bidrar til tryggere, enklere og bedre deling av data.
  • Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF): Etablere en plattform for datadeling i kunnskapssektoren og sikre at aktørene i sektoren er i stand til å utnytte denne. Bidrar til tryggere, enklere og bedre deling av data i kunnskapssektoren.
  • Saksbehandling og arkiv (UH Sak): Anskaffe og innføre saksbehandlingsplattform og separat arkivkjerne. Prosjektet vil ha behov for å harmonisere databegreper på tvers av institusjonene.
  • Analyseplattform for beslutningsstøtte. Etablere en sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter lokale løsninger, samt tilbyr fellestjeneste for rapportering og visualisering. Vil gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata.

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Forberede sektoren på nye EU-regelverk: Vurdere konsekvensene av nye EU-regelverk for deling av data, hvordan pågående fellestiltak bidrar til å forberede sektoren på disse og om det må iverksettes øvrige tiltak for å imøtekomme nye krav. Les mer om regelverkene på Digitaliseringsdirektoratets sider.

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Etablere Orden i eget hus: Dette innebærer å ha oversikt over hvilke data virksomheten håndterer, og er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med å skape verdier av data og greie å etterleve prinsippet om at data registreres kun én gang.
  • Samarbeid om institusjonell forskning og analyse: Etablere arena for deling av analyse og funn knyttet til institusjonell forskning, som innbefatter ulike forskningsfelt relevante for organisasjonsutvikling. Viderebruk av institusjonelle data til forskning og analyse styrker kunnskapsgrunnlaget om sektoren og gir et bedre utgangspunkt for ledelse og styring.

   

  3.6. Ledelse og kultur for digital omstilling

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  Ledelse og kultur er et lokalt anliggende og ansvar for oppfølging av innsatsområdet ligger hos den enkelte institusjon. Fellestiltak er mest aktuelt i tilknytning til etablering av arenaer og praksis for samarbeid og deling.

  Pågående fellestiltak

  • Det er ikke igangsatt spesifikke fellestiltak i sektoren på området, men arbeidet med Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF), DLR, Arbeidslivsportalen og Kompetanseplattformen er relevant.

  Anbefalte nye fellestiltak

  • Kurs og utdanningstilbud: Videreutvikle eksisterende kurs og utdanningstilbud for ledere i sektoren om ledelse og kultur for digital omstilling. 

  Mulige institusjonelle tiltak

  • Samarbeid og deling i etablerte fora: Ta i bruk allerede eksisterende arenaer for samarbeid og deling knyttet til ledelse og kultur for digital omstilling. Dette kan være arenaer lokalt på den enkelte institusjon, samarbeid mellom noen få institusjoner, eller godt etablerte sektorfora i tilknytning til samstyringsmodellen (Digitaliseringsstyret), UHR eller andre strukturer.
  • Organisatoriske rutiner: Forbedre organisatoriske rutiner for planlegging, roller og opplæring i digitalisering av arbeidsprosesser.
  • Utdanningsfaglig bruk av digital teknologi: Etablere nødvendig støtte til innføring og god utdanningsfaglig bruk av digital teknologi i studietilbudene gjennom et tettere samspill mellom fagmiljøene, faglige støttefunksjoner og IT-avdelingen.
  • Deling av ressurser og data: Vurdere tiltak ved institusjonene som stimulerer ansatte til deling av digitale lærings- og forskningsressurser og deling av forskningsdata.
  • Utdanningsfaglig kompetanse: Prioritere utdanningsfaglig kompetanseheving som omfatter bruk av digitale teknologier for å bedre studentenes læring.

  Eksempler på pågående institusjonelle tiltak:

  • UiB Tjenesteutvikling, et program som skal være driver for en brukernær tilnærming, og for å oppnå en mer smidig og fleksibel organisasjon som evner å jobbe raskere og mer effektivt. Skal bidra til at administrasjonen er fremtidsrettet og innovativ, og har en utforskende tilnærming til oppgavene den skal løse.
  • NTNU Digitaliseringsprogram, skal fornye, forenkle og forbedre NTNUs tjenester og arbeidsprosesser. Programmet skal bidra å realisere universitetets ambisjoner om å være ledende på framtidsrettede digitale tjenester.
  • USN Digital, skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de åtte campusene sammen til én virtuell campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.
  • Nettstudium ved OsloMet, praksisorientert videreutdanning for ledere om digital transformasjon og grensesnittet mellom teknologi og strategi.  

  3.7. Forutsetninger

  Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren - regjeringen.no

  Strategien beskriver noen viktige forutsetninger for å lykkes med den digitale omstillingen: 

  • Økonomiske rammebetingelser
  • Internasjonalt samarbeid
  • Fellestjenester og felles digital grunnmur
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Lovverk som understøtter deling og samhandling
  • Universell utforming og tilgjengelighet

  Handlingsplanen inneholder ikke tiltak på disse områdene i seg selv, foruten på fellestjenester og felles digital grunnmur, og noe på internasjonalt samarbeid. Det å oppfylle forutsetningene, herunder lovpålagte oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, universell utforming og tilgjengelighet, må inngå som en del av alle tiltak.

  3.8. Samlet tiltaksoversikt

  Her følger samlet oversikt over de henholdsvis pågående fellestiltak, anbefalte nye fellestiltak og mulige institusjonelle tiltak som er omtalt i handlingsplanens foregående kapitler. For alle fellestiltak forutsettes gjennomføring i tett samarbeid med sektoren.

  Pågående fellestiltak

  BeskrivelseAnsvar
  Modernisering av Felles Studentsystem (FS)*: Gjennomføre modernisering av FS med tilhørende applikasjoner for mer brukervennlig og fleksibel tilgang til studieadministrative data. Muliggjør innovasjon og gjør det enklere å ta i bruk applikasjoner som støtter læring, undervisning og vurdering. Sikt
  Fremtidens opptak*: Fornye opptakssystemet, inkludert tilpasning blant annet til opptak til mastergradsutdanninger. Er en forutsetning for fleksibel tilgang til utdanning.Sikt
  Saksbehandling og arkiv (UH Sak)*:  Anskaffe og innføre saksbehandlingsplattform og separat arkivkjerne. Prosjektet vil ha behov for å harmonisere databegreper på tvers av institusjonene.Sikt
  Datadeling i høyere utdanning og forskning*: Etablere fellestjeneste og rammeverk for deling av data i høyere utdanning og forskning. Bidrar til tryggere, enklere og bedre deling av data.Sikt
  Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF)*: Etablere en plattform for datadeling i kunnskapssektoren og sikre at aktørene i sektoren er i stand til å utnytte denne. Bidrar til tryggere, enklere og bedre deling av data i kunnskapssektoren.HK-dir
  Analyseplattform for beslutningsstøtte*: Etablere en sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter lokale løsninger, samt tilbyr fellestjeneste for rapportering og visualisering. Vil gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata.Sikt
  Digitale læringsressurser (DLR): Forbedre funksjonalitet i tjenesten og støtte innføring ved institusjonene, for å øke delingen av læringsressurser i sektoren. Systemet kan videreutvikles for å sikre enklere gjenfinning og bruk.Sikt
  Arbeidslivsportalen fase 2: Videreutvikle tjenesten for å gjøre den mer anvendelig for flere utdanningsløp og som kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer. Sikt
  Nasjonalt vitenarkiv/Cris: Videreutvikle eksisterende versjon til å kunne erstatte dagens Cristin, samt utvikle funksjonalitet som er tilstrekkelig til at også de resterende og større institusjonene kan ta vitenarkivet i bruk.Sikt

  *Høyt prioritert tiltak som det er spesielt viktig å ferdigstille.

  Anbefalte nye fellestiltak

  BeskrivelseAnsvar
  Minikvalifikasjoner: Utrede muligheter og forutsetninger i en norsk kontekst for å utvide handlingsrommet for fleksibilisering av utdanning.HK-dir
  Programvareportal: Utrede behov for å forenkle bruk av applikasjoner for bedre og mer fleksibel læring, undervisning og vurdering.Sikt
  Økt studentmobilitet: Kartlegge muligheter for å forenkle og effektivisere prosesser og løsninger for internasjonal studentutveksling.Sikt
  Digital læringsanalyse: Vurdere tiltak med utgangspunkt i rapport fra KDs ekspertgruppe, for økt bruk av læringsanalyse for bedre læring og ytterligere tilpasning av utdanning.HK-dir
  Finansieringskilder for utdanningsforskning: Tydeliggjøre finansieringskilder for å styrke utdanningsforskning på teknologistøttet læring/pedagogisk bruk av digital teknologi.HK-dir i dialog med Forskningsrådet
  Erfaring med teknologistøttet læring: Vurdere om det bør stilles krav til erfaring med teknologistøttet læring ved ansettelser, for å motivere til kompetanseheving. Spille inn til arbeid med «forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».UHR
  Utrede bærekraftig løsning for åpen publisering og åpen tilgang etter 2024: For å sikre fortsatt åpen publisering og åpen lesetilgang når Plan S ikke lenger godkjenner publiser- og les-avtaler innenfor sine kriterier, må nye løsninger identifiseres. Arbeidet må gjøres i samarbeid mellom institusjonene, Forskningsrådet, HK-dir og Sikt, og det må baseres på fortsatt nordisk og internasjonalt samarbeid.Sikt, HK-dir, Forskningsrådet og institusjonene i fellesskap
  Oppfølging av anbefalinger fra FAIR-utredningen og datainfrastrukturutvalget: Begge rapportene inneholder en rekke anbefalinger til ulike aktører om videre arbeid for å komme nærmere målet om FAIR forskningsdata. Disse er i ulik grad relevante for konkret oppfølging fra institusjonene, og det er viktig å se dem i sammenheng.HK-dir og Forskningsrådet, i samarbeid med institusjonene
  Etablere felles kompetanseløft for åpen forskning: For å øke kompetansen i alle ledd på åpen forskning kan man bygge på eksisterende nettverk for å videreutvikle materiale for og tilbud om veiledning og kompetanseheving, samt videreutvikle openscience.no som felles nettsted for å dele veiledningsmateriale og (nasjonal og internasjonal) beste praksis.Institusjonene, 
  med Sikt/HK-dir som sekretariat

  Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE): Etablere felles registre for personer, organisasjoner og prosjekter for å forenkle forskningsadministrative oppgaver. Videreføring etter konseptfase er ikke besluttet.

  Sikt
  Forberede sektoren på nye EU-regelverk: Vurdere konsekvensene av nye EU-regelverk for deling av data, hvordan pågående fellestiltak bidrar til å forberede sektoren på disse og om det må iverksettes øvrige tiltak for å imøtekomme nye krav. Les mer om regelverkene på Digitaliseringsdirektoratets sider.HK-dir
  Kurs og utdanningstilbud: Videreutvikle eksisterende kurs og utdanningstilbud for ledere i sektoren om ledelse og kultur for digital omstilling. Kurs- og utdanningstilbydere

   

  Mulige institusjonelle tiltak

  Fleksible utdanningstilbud: Utvikle fleksible utdanningstilbud av kortere og lengre omfang som gjør utdanning mer tilgjengelig for personer i alle livssituasjoner. 
  Praksisnære situasjoner: Utforske verktøy som lar studentene trene på praksisnære situasjoner i digitale settinger, for bedre læringsutbytte.
  Pedagogisk merittering: Inkludere dokumentert utdanningsfaglig digital kompetanse i institusjonenes krav til pedagogisk merittering, for å motivere til kompetanseheving.
  Teknologistøttet læring og utdanningsforskning: Etablere forskningsgrupper på teknologistøttet læring og styrke støttefunksjoner for utdanningsforskning.
  Nettverk og samarbeid: Bygge videre på eksisterende nettverk og samarbeidsfora for å legge til rette for innovasjon, erfaringsdeling og skalering av løsninger
  Kompetanse på deling av læringsressurser: Styrke kompetansen hos undervisere, ledelse og administrasjon på de ulike aspekter ved deling av læringsressurser for å stimulere til økt deling.
  Insentiver for utvikling av læringsressurser: Samarbeide om felles insentivordninger for fagansatte for å stimulere til utvikling av digitale læringsressurser som kan gjenbrukes og integreres i aktive læringsformer. 
  Fysisk infrastruktur: Arbeide for at den fysiske infrastrukturen fremmer bruk av digital teknologi i undervisning og læring for å fremme bedre og mer fleksibel læring for studentene.
  Gjennomgang av emner, fag og studieplaner: Vurdere å utrede og eventuelt inkludere digital kompetanse som er relevant for fagområdet, studiet og/eller arbeidslivet organisert gjennom f.eks. fagutvalgene til UHR.
  Grunnleggende digital kompetanse: Utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg som gjør studentene i stand til å anvende kunnskap, forståelse, ferdigheter og holdninger til å utføre praktiske oppgaver, kommunisere, innhente og behandle informasjon samt holde seg oppdatert på den digitale utviklingen.
  Kunnskapsgrunnlag: Styrke utdanningsforskningen for å bedre kunnskapsgrunnlaget for yrkesspesifikk digital kompetanse og virkningen pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisningen har på studentenes digitale kompetanse.
  Følge opp europeisk og internasjonalt arbeid: For å bidra til at norske og europeiske infrastrukturer og tjenester kan fungere godt sammen, bør norske institusjoner delta aktivt i europeisk og internasjonalt arbeid, f.eks. innenfor EOSC (European Open Research Cloud) og RDA (Research Data Alliance).
  Iverksette verdsetting av åpen forskningspraksis ved vurdering av vitenskapelig ansatte: Den enkelte institusjon må implementere bruk av veiledere som er utviklet. Referanser: DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) og EU-kommisjonens rapport Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. I Norge er denne videreutviklet av UHR gjennom Veileder for vurdering i akademiske karriereløp (NOR-CAM). 
  Inkludere undervisning om åpen forskning i forbindelse med studentforskning på alle nivåer: Som ledd i å øke kompetansen på åpen forskning, kan de enkelte institusjonene ta i bruk opplæringsmateriell utarbeidet av institusjoner som allerede har innført dette.
  Etablere Orden i eget hus: Dette innebærer å ha oversikt over hvilke data virksomheten håndterer, og er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med å skape verdier av data og greie å etterleve prinsippet om at data registreres kun én gang.
  Samarbeid om institusjonell forskning og analyse: Etablere arena for deling av analyse og funn knyttet til institusjonell forskning, som innbefatter ulike forskningsfelt relevante for organisasjonsutvikling. Viderebruk av institusjonelle data til forskning og analyse styrker kunnskapsgrunnlaget om sektoren og gir et bedre utgangspunkt for ledelse og styring.
  Samarbeid og deling i etablerte fora: Ta i bruk allerede eksisterende arenaer for samarbeid og deling knyttet til ledelse og kultur for digital omstilling. Dette kan være arenaer lokalt på den enkelte institusjon, samarbeid mellom noen få institusjoner, eller godt etablerte sektorfora i tilknytning til samstyringsmodellen (Digitaliseringsstyret), UHR eller andre strukturer.
  Organisatoriske rutiner: Forbedre organisatoriske rutiner for planlegging, roller og opplæring i digitalisering av arbeidsprosesser.
  Utdanningsfaglig bruk av digital teknologi: Etablere nødvendig støtte til innføring og god utdanningsfaglig bruk av digital teknologi i studietilbudene gjennom et tettere samspill mellom fagmiljøene, faglige støttefunksjoner og IT-avdelingen.
  Deling av ressurser og data: Vurdere tiltak ved institusjonene som stimulerer ansatte til deling av digitale lærings- og forskningsressurser og deling av forskningsdata.
  Utdanningsfaglig kompetanse: Prioritere utdanningsfaglig kompetanseheving som omfatter bruk av digitale teknologier for å bedre studentenes læring.

   

  4. Oppfølging av handlingsplanen

  Institusjonene har selv ansvar for å følge opp strategien for digital omstilling, og rapporterer på dette gjennom sin ordinære styringsdialog med KD. HK-dir og Sikt vil også rapportere på relevante fellestiltak som følges opp gjennom samstyringsmodellen.

  HK-dir vil legge til rette for at handlingsplanen oppdateres underveis i planperioden. Foraene i den nye samstyringsmodellen og andre etablerte fora i sektoren vil involveres i arbeidet.

  Ved utgangen av strategi- og planperioden i 2025 vil HK-dir oppsummere status på tiltak og erfaringer fra arbeidet med digital omstilling og gjøre en evaluering av hvordan handlingsplanen har bidratt til å realisere gevinster i tråd med strategien.