Hopp til hovedinnhold

Trollstipend

Gjennom Troll-avtalen kan fransklærere i ungdomsskole eller videregående skole få individuell støtte til studieopphold i Frankrike. I tillegg kan elevgrupper få stipend til opphold i Frankrike for å få bedre kunnskap om fransk språk og kultur.

Hvem kan søke

Lærerstipend: Du kan søke om individuelt Trollstipend for lærere dersom du har formell undervisningskompetanse i fransk og er ansatt i en undervisningsstilling.

Elevstipend: Skolen søker på vegne av elevgruppen. Alle offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge kan søke.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Det er to typer Trollstipend: individuelt stipend for fransklærere (Troll 1) og stipend for elevgrupper/franskklasser (Troll 2).

Troll 1: Individuelt stipend for fransklærere

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg, hospitering eller jobbskygging. Studieoppholdet skal ha en varighet på minimum to dager, ikke medregnet reisedager.

Troll 2: Stipend for elevgrupper/franskklasser

Elevgrupper i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til studieopphold i Frankrike. Oppholdet skal ha en varighet på minimum fem og maksimum 14 dager. Reisedager kommer i tillegg.

Finne fransk partnerskole

Vil du starte et prosjekt med en fransk skole, men er ikke helt sikker på hvor du kan finne en samarbeidspartner? Gjennom eTwinning kan du finne skoler som er interesserte i samarbeid. Finner du en potensiell partnerskole gjennom eTwinning eller andre fora, er det mulig å søke om midler til forberedende besøk.

Hensikten med tilskuddet

Troll 1 - Individuelt stipend for fransklærere

Målet med ordningen er å gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike.

Troll 2 - Stipend for franskklasser/elevgrupper

Målet med ordningen er å legge til rette for at norske elever gjennom studieopphold i Frankrike kan få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler.

Tilskuddsbeløp

Satser

Stipendet er ment å være et tilskudd til dekking av reise- og oppholdsutgifter samt eventuelle kursavgifter i forbindelse med studieopphold i Frankrike. Det må klart gå frem i søknaden om søkeren søker om eller får annet stipend til denne eller andre studieopphold til Frankrike i samme budsjettår.

80 % av tilskuddet vil bli utbetalt innen 30 virkedager etter underrettelse om innvilget støtte. Restbeløpet overføres etter at sluttrapport og regnskap er mottatt og godkjent.

Satser lærerstipend (Troll 1)

  1. Reisestøtte: NOK 3500,-
  2. Støtte til kurs: NOK 700,- per kursdag.
  3. Oppholdsutgifter: NOK 750,- per dag.

Satser elevgrupper (Troll 2)

  • Studietur med varighet på 5-7 dager*: NOK 6500,- per reisende
  • Studietur med varighet på 8-10 dager*: NOK 8000,- per reisende
  • Studietur med varighet på 11-14 dager*: NOK 9500,- per reisende
  • Det gis i tillegg et administrasjonstilskudd på NOK 7000,- til elevgruppen

*reisedager kommer i tillegg.

Slik søker du

Det er skolen og/eller læreren som utarbeider søknaden både for individuelt lærerstipend og for elevstipend. Det er én søknadsfrist i året: 15. mars. Reiseperioden vil være hele kommende skoleår.

Søknadsskjemaet fylles ut i søknadsportalen Espresso.

Ytterligere informasjon om hvordan du søker, minstekrav til gyldig søknad, kvalitetsvurdering og behandling av søknaden finner du i retningslinjene nedenfor:

Slik behandler vi søknaden

Vi behandler søknadene og fastsetter stipendenes størrelse ut fra fastsatte kriterier.

Når får du svar?

Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist.

Rapportering og oppfølging

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport senest 30 kalenderdager etter at studieoppholdet er avsluttet. Rapporteringsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Rapporten sendes inn elektronisk via Espresso.

Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og en vurdering av utbyttet sett opp imot det forventede utbyttet beskrevet i søknaden. Dere blir bedt om å fylle inn faktiske utgifter, men dersom regnskapet overstiger stipendtildelingen, endrer det ikke den tildelte stipendsummen. I tillegg må det opplyses om hvor mange som reiste og antall dager oppholdet varte. Reisedager skal ikke medregnes. Endelig tildeling vil bli justert iht. faktisk varighet og antall reisende.

Vi evaluerer rapporten og utbetaler restbeløpet på maksimalt 20 prosent når rapporten er godkjent. Vi gjør oppmerksom på at HK-dir står fritt til å bruke eller publisere rapporten eller deler av rapporten.

Obligatoriske vedlegg i sluttrapporten

Man må dokumentere at man har gjennomført reisen. Dokumentasjon kan være kursbevis eller skriftlig informasjon fra rektor ved den norske skolen som viser navn på alle reisende, samt tidsrom for oppholdet. Du finner maler for rektors bekreftelse her:

Vedleggene lastes opp i Espresso før innsending av rapporten. Bilag utover dette skal ikke sendes til HK-dir, men dere plikter å ta vare på alle bilag som dokumenterer utgifter knyttet til studieoppholdet i fem år etter at HK-dir har godkjent sluttrapporten.

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no