Rapport
Rapport
03.04.2023

Undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning Utarbeidet for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Utgiver: Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra HK-dir.

  Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra HK-dir. Funnene i rapporten er innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentgjennomgang.

  Funnene viser blant annet at: 

  • rundt 75 prosent av studentene har tilbud om karriereveiledningstjenester gjennom sin UH-institusjon eller samskipnad 
  • ved en del institusjoner brukes tilbudet såpass lite, at det fremstår som et formelt tilbud, men ikke reell tilgang
  • ca. halvparten av tjenestene oppgir at kapasiteten ikke dekker etterspørselen 
  • blant de institusjonene som har oppgitt antall ansatte i karrieretjenesten, har antall studenter per ansatt økt fra 2000 i 2014 til 2900 i 2022 
  • unge forskere dekkes i hovedsak ikke av veiledningstilbudet som gis til studentene

  Andre temaer som belyses:

  Rapporten tar for seg karriereveiledningens plass i universitets- og høgskolesektoren både i Norge og internasjonalt og undersøker også karriereveiledningens plass i strategier og styringsdokumenter ved utvalgte norske utdanningsinstitusjoner.