Rapport
Rapport
03.04.2023

Policies for researcher development – an international mapping

Denne rapporten gir et innblikk i politikkutformingen knyttet til forskerkarrierer og forskerutvikling i EU og utvalgte europeiske land. Temaer knyttet til karriereveiledning er også belyst, i den grad dette ble funnet eller omtalt. 

Utgiver: Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra HK-dir.

  Denne rapporten gir et innblikk i politikkutformingen knyttet til forskerkarrierer og forskerutvikling i EU og utvalgte europeiske land. Temaer knyttet til karriereveiledning er også belyst, i den grad dette ble funnet eller omtalt. 

  Utvalgte funn fra rapporten: 

  • Det er funnet få eksempler på enkeltland som jobber med politikkutforming for forskerutvikling generelt, og karriereveiledning for unge forskere spesielt. Dette er imidlertid mer utviklet på EU-nivå. 
  • Storbritannia utmerker seg som ledende nasjon på feltet, spesielt innen utvikling av standarder. 
  • En rekke UH-institusjoner i Europa har frivillig forpliktet seg til EURAXESS sine standarder for forskerutvikling, der også karriereveiledning inngår. 

  I de engelskspråklige dokumentene som er undersøkt, inngår karriereveiledning gjerne i en bredere karriereutviklingssammenheng. Dette gjenspeiler seg i begrepsbruk; mens undersøkelsen har identifisert eksempler på «career development», er dette i liten grad tilfelle for «career guidance». Også innholdsmessig er karriereveiledning ofte bakt inn i de bredere forskerutviklings- og karriereutviklingssammenhengene.  

  I andre land blir eventuell karriereveiledning for unge forskere primært synlig i praksisfeltet, og i mindre grad i policydokumenter og styringsdokumenter. Dette gjelder spesielt på nasjonalt nivå, men et stykke på vei også på institusjonsnivå.  

  Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) 

  Denne rapporten er kun utgitt på engelsk.