Arbeidsnotat
Arbeidsnotat
21.03.2023

Om Deloittes evaluering av fagskolemeldingen HK-dirs vurderinger og anbefalinger

Notatet presenterer HK-dir sine vurderinger av Deloitte sin sluttrapport fra evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)), og gir anbefalinger for videre arbeid med utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning. 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Dette notatet oversendes Kunnskapsdepartementet (KD) sammen med Deloitte sin sluttrapport fra evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)). I notatet presenterer HK-dir sine  vurderinger av rapporten, og gir anbefalinger for videre arbeid med utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning. 

  I supplerende tildelingsbrev nummer 2/2020 fra Kunnskapsdepartementet (KD) fikk Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å organisere en evaluering av de kvalitetshevende tiltakene i fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)) og en evaluering av finansieringssystemet for fagskoler. KD ga Diku frist til 1. mars 2022 med å levere en oppsummering av evalueringen av finansieringssystemet, og anbefalinger om oppfølging. Fristen for å levere en rapport om de kvalitetshevende tiltakene i fagskolemeldingen samt et notat med vurderinger og anbefalinger  ble satt til 1. mars 2023. 

  Etter at Diku ble en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), ligger oppdraget hos HK-dir. 

  Etter en åpen anbudskonkurranse fikk Deloitte oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Den første delrapporten i prosjektet ble levert i januar 2021. Den gir en oversikt over status for implementeringen av tiltakene i fagskolemeldingen. 

  Den andre delrapporten i prosjektet ble oversendt til KD i mars 2022, sammen med HK-dirs oppsummering og anbefalinger om oppfølging. Den gir en oversikt over hvordan finansieringssystemet fungerer for de ulike aktørene og hvilken rolle finansieringssystemet spiller i arbeidet med å heve kvaliteten og forbedre sammenhengen mellom kompetansebehovet i arbeidslivet og utdanningstilbudene innen høyere yrkesfaglig utdanning. HK-dir sine anbefalinger til rapporten om finansieringssystemet må sees i sammenheng med anbefalingene til sluttrapporten. 

  Den 1. desember 2022 leverte Deloitte sluttrapporten for evalueringsoppdraget. Sluttrapporten har et hovedfokus på de kvalitetshevende tiltakene fra fagskolemeldingen, ettersom finansieringssystemet var tema i delrapport nummer to. I evalueringsarbeidet har Deloitte anvendt en rekke kilder, blant annet  dokumentanalyser, registerdata, intervju med et stort utvalg representanter i sektoren i flere runder over to år, samt egne spørreundersøkelser. Mot slutten av evalueringsperioden gjennomførte de også en evalueringsworkshop med et bredt utvalg av representanter fra sektoren for å teste ut noen av konklusjonene før sluttrapporten ble ferdigstilt.