Ofte stilte spørsmål til utlysningen – Tilskuddsordninger for å styrke tilgangen på desentralisert og fleksibel utdanning

Spørsmål som er relevant for flere anonymiseres og publiseres med svar på denne siden.

  Spørsmål: Krever dere at vi legger ved en egen prosjektbeskrivelse?Spørsmål om utlysningen sendes til: fleksibel@hkdir.no 

  Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning

  Spørsmål: Kan vi bare søke om midler til desentraliserte tilbud med samlinger?

  Svar: Det er også mulig å søke om midler til rene nettbaserte utdanningstilbud og tilbud som gis nettbasert i kombinasjon med fysiske samlinger, men ved konkurranse om midlene vil desentraliserte tilbud med fysiske samlinger bli prioritert.

  Spørsmål: Hva finansieres og hva finansieres ikke? 

  Svar: Midlene kan brukes til: 

  • Lønn og frikjøp for ansatte ved UH-institusjoner og samarbeidspartnere
  • Spredningsaktiviteter
  • Innkjøp av tjenester
  • Reisekostnader for prosjektdeltakere
  • Utvikling og drift av studietilbud

  Det er ikke anledning til å benytte midler til betydelige investeringer i utstyr, eller til reisestipend til studenter.

  Spørsmål: Må prosjekter som får tilsagn om midler starte opp høsten 2022?

  Svar: For studietilbud som får tilsagn om midler, forventer vi at det i løpet av høsten 2022 må foreligge en konkret plan for når tilbudene skal starte opp. Budsjettet må settes opp fra 2022. Om studietilbudet ikke har oppstart før høsten 2023, kan man for eksempel sette av midler på budsjettet til utvikling den første perioden.

  Spørsmål: Er det satt et tak på hvor stor sum et enkelt prosjekt kan søke om midler til?

  Svar: Vi har ikke satt noe tak på hvor mye du kan søke om. Selv om det ikke er satt noe anbefalt tak på maks søknadssum, forutsetter vi selvsagt at søkerne har satt opp et realistisk og kostnadseffektivt budsjett. For universiteter og høyskoler skal egenfinansieringen også være på minst 30 prosent av totalbudsjettet.

  Spørsmål: Hvordan skal egenfinansieringen fordeles mellom søkerinstitusjonen og eventuelle samarbeidspartnere?

  Svar: Det eneste som kreves for å oppfylle egenandelskravet i søknaden er at den som er prosjektansvarlig bekrefter på vegne av søkerinstitusjonen at man er kjent med egenandelskravet og at man vil ta nødvendige steg for å sikre at dette oppfylles ved gjennomføringen av prosjektet. Om egenfinansieringen fra dere også har eksterne bidrag, kan dere bruke fritekstfeltet for spesifikasjon av planlagte kostnader til å forklare hva de eksterne samarbeidspartnerne skal bidra med.

  Spørsmål: Krever dere at vi legger ved en egen prosjektbeskrivelse?

  Svar: Nei. Av vedlegg trenger dere kun å laste opp en intensjonsavtale med eventuelle eksterne samarbeidspartnere.

  Spørsmål: Hvilken lokalisering skal man velge dersom man har/skal utvikle et 100 % nettbasert tilbud som har hele landet som nedslagspunkt?

  Svar: Velg det fylket som søknadsinstitusjonen tilhører, og bruk fritekstfeltet for valg av kommune/kommunenummer til å presisere hva det er snakk om (eks. 100 % nettbasert tilbud tilgjengelig for hele landet). 

  Tilskuddsordning for studiesentre

  Spørsmål: I søknadsskjemaet er det kun mulig å sette opp budsjett for 2022. Kan vi disponere midler også for 2023?

  Svar: Tilskuddsmidlene vil bli utbetalt i 2022. I budsjettet må dere derfor som utgangspunkt føre opp alle utgifter i 2022. I hjelpeteksten kan dere legge inn en nærmere forklaring på hvordan dere planlegger å benytte tilskuddsmidlene.

  Spørsmål: Må vi fylle ut en søknad per studietilbud?

  Svar: Ja. Årsaken er at det er et krav om at studiesentrene blant annet skal kunne vise til både reell etterspørsel etter et planlagt studietilbud og ha et samarbeid med en utdanningsinstitusjon som gir akkreditert utdanning på et konkret nivå. 

  Espresso

  Spørsmål: Når jeg skal opprette bruker/registrering mottar jeg ikke e-post med autogenerert passord. Hva gjør jeg?

  Svar: Først må du sjekke søppelboksen. Det er en kjent problemstilling at den autogenererte e-posten kan ende her. Dersom det viser seg at e-posten ikke ligger her, kan du ta kontakt med HK-dir (fleksibel@hkdir.no) for å få et midlertidig passord.

  Spørsmål: Blir det arrangert søkerwebinar i regi av HK-dir?

  Svar: Nei, vi rekker dessverre ikke å arrangere søkerwebinar siden det er såpass kort tidsrom mellom utlysning og søknadsfrist. Vi oppfordrer søkere som ikke finner svar på spørsmålene her om å ta kontakt med oss på e-post fleksibel@hkdir.no.