Program for maritim kompetanse

Stortinget bevilger midler til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse. Bevilgningen forvaltes av HK-dir, og er øremerket institusjoner på fagskole-, universitets- og høyskolenivå som tilbyr sertifikatgivende maritime utdanninger og tilhørende gradsutdanninger.

Søknadsfrist: 21. oktober 2022 innen kl 23:55

  Hvordan forvaltes midlene?

  Satsingen organiseres som et program som skal utvikle kvalitet og relevans i maritime utdanninger ved både fagskoler, universiteter og høyskoler. For å bidra til forutsigbarhet organiseres satsingen som et program med en tidshorisont på fem år, fra 2022 til 2027, der det lyses ut et årlig tilskudd på 37 millioner kroner, forutsatt videre tildeling fra Stortinget. Bevilgninger tildeles på årlig basis, men det kan planlegges og budsjetteres mer langsiktig.  

  For å legge til rette for samarbeid mellom institusjonene om tiltak som vil bidra til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse, har HK-dir bedt institusjonene om å etablere en samarbeidsstruktur. Søknader om tilskuddsmidler til konkrete prosjekt/tiltak blir sendt inn av styret som etableres som et ledd i denne samarbeidsstrukturen.

  Forvaltningen av midlene skjer i to trinn i 2022:

  1. Institusjonene organiserer seg som et konsortium med tilhørende styre, utpeker koordinatorinstitusjon og inngår en konsortiumsavtale, som sendes HK-dir innen 15. februar 2022
  2. Styret søker om midler til tiltak på vegne av konsortiet. HK-dir behandler søknaden(e), og overfører midlene til koordinatorinstitusjonen, som bes om å fordele midlene videre til institusjonene som skal gjennomføre tiltaket. Konsortiet rapporterer på måloppnåelse til HK-dir

  Hva kan det søkes støtte til?

  For 2022 kan det søkes om inntil 36 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekter/tiltak under bevilgningen. I tillegg er en million kroner satt av til dekning av administrative kostnader for koordinatorinstitusjonen og styret.  

  Prosjektene/tiltakene skal samlet sett bidra til å oppnå:

  • at arbeidstakere i maritim næring settes i stand til å ta i bruk digitale, muliggjørende teknologier og grønne løsninger;
  • at de maritime utdanningene er praksisnære, basert på oppdatert kunnskap og forskning, tilgjengelige og fleksible, og tilpasset næringslivets kompetansebehov i lys av økende krav til digitalisering og grønne løsninger;
  • økt samarbeid mellom fagskoler, høyskoler, universiteter og næringen, og styrket samarbeid og erfaringsdeling med tilgrensende og havrelaterte fagområder;
  • styrket samarbeid mellom forskning, utdanning og nærings- og arbeidsliv, og økt innovasjonsevne og entreprenørskap; og
  • kompetanseheving for undervisere for å møte endrede krav i de maritime utdanningene.

  Programmet skal bidra til å heve kvaliteten ved alle de maritime utdanningene ved fagskoler, høyskoler og universitet. Videre er det også behov for å se videregående opplæring og høyere utdanning i sammenheng.

  Hvem søker og hvordan?

  Medlemmene i konsortiet sender inn prosjektforslag til styret gjennom søknadsportalen Espresso​. Styret i Markom II vurderer og prioriterer prosjekter for 2022, og søker om midler fra HK-dir til tiltak på vegne av konsortiet. 

  Styret v/ koordinatorinstitusjonen USN har ansvar for å legge til rette for samarbeid om prosjekter mellom medlemmene i konsortiet. 

  Slik rapporterer du

  Styret ved koordinatorinstitusjon USN rapporterer årlig på måloppnåelse til HK- dir. Frist for rapportering er 15.mars. Dette betyr at utdanningsinstitusjoner som står ansvarlig for prosjekter må rapportere til styret i god tid før dette. 

  Årsrapporten fra styret skal gi en oversikt over: 

  • Fremdrift og måloppnåelse i prosjekter 
  • Omtale av styret sin virksomhet
  • Regnskap for utbetalt tilskudd og administrasjonskostnader

  Vurdering og prioritering av prosjektforslag

  Vi minner om at det er styret som sender inn formell søknad til HK-dir, og dermed har klageadgang. Dersom medlemmene i konsortiet har spørsmål om vurdering og prioritering av prosjektforslag, må henvendelsen rettes til styret, enten via egen representant eller sekretariatet. Kontakpersoner i sekretariatet: Anne Sjøvold, anne.sjovold@usn.no, Sanda Knutson, sanda.knutson@usn.no 

  Tildelte prosjekter i 2022

  ProsjektTildelt beløp (NOK)          Ansvarlig institusjon
  Aktiviteter som skal legge til rette for nasjonalt samarbeid og erfaringsdeling i maritim utdanning3 089 765Universitetet i Sørøst-Norge
  Utdanningskonferanse1 590 000Fagskulen Vestland
  Forprosjekt treårig offisersutdanninger2 336 100Fagskolen Rogaland
  Utvikling av skybaserte maritime øvelser i ett nasjonalt maritimt kompetansenettverk764 000Universitetet i Sørøst-Norge
  Utvikling av Bachelor i maritime management (BAMM)445 500Høgskulen på Vestlandet
  Videreutvikling av fagdisiplinen lastebehandling av skip1 618 800Universitetet i Sørøst-Norge
  Operasjonssenter på land for fjernstyrte fartøy2 878 872UiT Norges arktiske universitet
  Maritimt miljøfag495 000Universitetet i Sørøst-Norge
  Ny Maritim Kompetanse - ny teknologi inn i det grønne skiftet5 361 000Nordland Fagskole
  Kurs i arbeidsrett til sjøs180 000Fagskolen i Nord
  Digital tvilling for grønne skipsoperasjoner4 622 600UiT Norges arktiske universitet
  Nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner345 000Universitetet i Sørøst-Norge
  Maritimt førstelektorprogram2 565 000UiT Norges arktiske universitet
  Maritime operasjoner for havvind435 600Høgskulen på Vestlandet
  Individuelle kompetansehevingstiltak1 258 000Høgskulen på Vestlandet
  Seminarrekke for utvikling av problembasert forskning i nautiske operasjoner85 563Høgskulen på Vestlandet
  Ph.D: We are sinking1 220 000Fagskulen Vestland
  Undervisningsmateriale kaldt klima2 625 000UiT Norges arktiske universitet
  Muliggjørende teknologier i fremtidens maritime utdanning5 084 200NTNU
  Total37 000 000  

   

  Mer om Program for maritim kompetanse

  Konsortiet Markom II består av følgende utdanningsinstitusjoner: 

  Fagskolen i Agder, Fagskolen i Møre og Romsdal, Fagskolen i Nord, Fagskolen Rogaland, Fagskolen Vestfold og Telemark, Fagskulen Vestland, Nordland fagskole, Trøndelag høyere yrkesfagskole

  Universitetet i Sørøst- Norge (USN-koordinatorinstitusjon), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskulen på Vestlandet- (HVL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Styret

  Styret består av representanter fra arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene

  Styremedlem RepresentererVaraRepresenterer
  Petter Aasen, styrelederUSNIngvild Marheim LarsenUSN
  Helene Hanken, nestlederFagskolen Møre og RomsdalWilliam EideTrondheim høyere yrkesfagskole
  Torine Storøy Bortnestudentrepresentant UHTorjus Levisen Johansen 
  Tommy Raaenstudentrepresentant HYUFinn Arnold Jacobsenstudentrepresentant HYU
  Karin Gjerløw HøidahlNorges rederiforbundEvelyn Blom- DahlNHO Sjøfart
  Hege- Merethe BengtssonDen norske maskinistforbundTrond LøfgrenNorsk sjøoffisersforbund
  Ivar EnganMaritimt forum  
  Reidar GrønliFagskulen VestlandJens Christian ThystedFagskolen i Vestfold og Telemark
  Leif Kjetil KnudsenFagskolen RogalandSteinar KristiansenFagskolen i Agder
  Roald Ovid IsaksenNorland fagskoleJohanne SalamonsenFagskolen i Nord
  Olav BollandNTNUHans Petter Hildre NTNU
  Johanne Marie TrovågHVLMargareta LützhöftHVL
  Arne O. SmalåsUiTHilja HuruUiT

   

  Aktuelt om Program for maritim kompetanse: