Fullføringsreformen

Fullføringsreformen er et stort og viktig prosjekt for voksenopplæringen som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utfører på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. På denne nettsida vil du finne fortløpende oppdatering på utviklingen i prosjektet.  

  Hva er nytt?

   

  Modulstrukturert opplæring blir permanent

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) samarbeider om å etablere modulstrukturert grunnopplæring for voksne som permanent ordning.

  Direktoratene er bedt om å

  • Utarbeide nye moduliserte læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV). HK-dir har et hovedansvar i denne prosessen.
  • Modulstrukturere læreplaner i videregående opplæring for voksne (VOV) for de tretten lærefagene som inngår i forsøket. Udir har hovedansvar for denne oppgaven.
  • Utvikle vurderings – og dokumentasjonsordninger for modulene (FOV og VOV) og utvikle ordninger for sluttvurdering for FOV.

  Fullføringsreformen for voksenopplæringen

  Stortinget har i Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden vedtatt at modulstrukturert opplæring skal innføres for grunnskole og videregående skole for voksne (grunnopplæring). Det overordnede prinsippet er at ingen trenger å gjennomføre mer opplæring enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket sluttkompetanse. Deltakere med rettigheter og/eller behov for norskopplæring, får opplæring i norsk språk og fag parallelt. Den nye ordningen har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring. 

  Modulstrukturering innebærer å organisere opplæringen i mindre enheter. Deltakeren kan avslutte opplæringen og få utstedt et kompetansebevis etter gjennomførte moduler. Kompetansebeviset vil gi et grunnlag for videre opplæring og ha betydning når den voksne søker arbeid.

  Utvikling av modulstrukturerte læreplaner i FOV

  Det er sju læreplangrupper som skal utarbeide nye læreplanene i norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, samt en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere. Leder i hver læreplangruppe kommer fra universitet eller høyskole, mens medlemmene er lærere som til sammen har erfaring fra læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20), forsøket med forberedende voksenopplæring (FVO) og videregående opplæring.

  Læreplanene i fagene er inndelt i fire moduler, som skal ivareta opplæringen i både faget og norsk språk. De vil ha samme struktur som læreplanene i LK20, og skal samtidig bygge på læreplanene fra forsøket.

  Tidsplan for utvikling av modulstrukturerte læreplaner

  De modulstrukturerte læreplanene for voksne blir tatt i bruk fra august 2024.  

  Viktige milepæler i arbeidet: 

  • september 2022: Retningslinjer for læreplanene i FOV godkjent av Kunnskapsdepartementet 
  • september og oktober 2022: Oppstart for arbeidet i læreplangruppene 
  • januar 2023 – februar 2023: Innspillsrunde på læreplanene 
  • vår/sommer 2023: Direktoratene bearbeider læreplangruppenes forslag og forbereder offentlig høring 
  • september–november 2023: Offentlig høring av læreplanene 
  • mars 2024: Fastsettelse og publisering av læreplaner 
  • august 2024: Moduliserte læreplaner trer i kraft 

  Hvordan kan du bidra?

  Innspillsrunde januar – februar 2023 

  Denne innspillsrunden handler om de foreløpige utkastene til læreplaner som læreplangruppene har jobbet frem så langt. HK-dir og Udir ønsker at flest mulig setter av tid til å komme med innspill på utkastene som legges frem i denne første runden.


  Her finner du mer informasjon om hvordan du kan delta i innspillsrunden. 

  Offentlig høring september – november 2023 

  Den offentlige høringen av læreplaner som forskrifter til opplæringsloven vil bli gjennomført fra september til november 2023. Det kommer nærmere informasjon om dette når høringen nærmer seg.

  Forberedende opplæring for voksne – FOV

  Forberedende opplæring for voksne (FOV) er opplæring på nivået under videregående skole. Læreplanene for FOV vil fra august 2024 erstatte LK20 i grunnskole for voksne og forsøkslæreplanene for FVO.

  Se informasjon om Utvikling av modulstrukturerte læreplaner.

  Fagene som inngår i FOV er norsk for språklige minoriteter, norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Læreplanene i FOV er delt inn i fire moduler. Sluttkompetansen for modul fire skal tilsvare 10.trinn fra grunnskolen (tilsvarer nivå 2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). I tillegg finnes en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere.

  Illustrasjon av de ulike modulene i forberedende opplæring for voksne

  Videregående opplæring for voksne – VOV

  Arbeidet med å modulstrukturere læreplaner for videregående opplæring for voksne (VOV) ligger i Utdanningsdirektoratet. HK-dir bidrar inn i arbeidet med erfaringer fra modulforsøket.

  Udir skal modulstrukturere læreplaner i videregående opplæring for voksne (VOV) for de tretten lærefagene som inngår i forsøket. Udir har hovedansvar for denne oppgaven. Eksisterende ordninger for fag- eller svenneprøver skal utgjøre sluttvurderingen.

  Modulforsøket 2017 - 2024

  I Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring ble det pekt på en rekke utfordringer med det tilbudet voksne fikk i grunnopplæringen. Et av tiltakene fra meldingen var at det i samarbeid mellom utdannings- og integreringssektoren skulle settes i gang forsøk med opplæring organisert i moduler. Siden 2017 har det derfor pågått forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på både grunnskolenivå og videregående skoles nivå.

  Modulforsøket består av tre delforsøk:

  • Forsøk på nivået under videregående opplæring, kalt Forberedende voksenopplæring (FVO) 
  • Forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring i utvalgte lærefag (MFY) 
  • Kombinasjonsforsøket, der opplæring i MFY og FVO kombineres

  Forsøkene kan du lese mer om på kompetansenorge.no. 

  Erfaringer fra modulforsøkene brukes nå inn i arbeidet med å utvikle den nye ordninger. 

  Kontakt

  Torill Madsen Brandser
  seniorrådgiver
  avdeling for læreplan

  Telefon: 99020818

  E-post: fullforingsreformen@hkdir.no

  Aktuelle dokumenter