Aktuelt
Aktuelt
14.06.2022

— Viktig for å dekke morgendagens kompetansebehov

Tirsdag overleverer Kompetansebehovsutvalget rapporten «Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det samlede kunnskapsgrunnlaget viser at etterspørselen etter fagskoleutdannede mennesker er stor og vedvarende høyere enn tilbudet. Arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig utdanning kan komme til å øke fremover. Videre styrking av høyere yrkesfaglig utdanning kan bidra til sosial mobilitet for grupper som i liten grad rekrutteres til høyere akademisk utdanning. 

— Høyere yrkesfaglig utdanning spiller en viktig rolle for å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansebehov. Sektoren har potensiale for å spille en enda viktigere rolle fremover, sier utvalgsleder Sveinung Skule. 

Kompetansepolitikk som treffer 

Temarapporten drøfter høyere yrkesfaglig utdannings rolle i å imøtekomme nåværende og fremtidige kompetansebehov og løfter frem utfordringer, dilemmaer og vurderinger knyttet til den videre utviklingen av norsk høyere yrkesfaglig utdanning. 

— Denne rapporten har gitt oss et solid kunnskapsgrunnlag og styrker det faktagrunnlaget vi er helt avhengig av når regjeringen skal utvikle en kompetansepolitikk som treffer. Det er i dag store udekkede behov i arbeidslivet og vi må blant annet vite hvordan fagskoleutdanningene kan være med å møte både eksisterende og fremtidige kompetansebehov. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover, og her spiller fagskolene en svært viktig rolle, sier Ola Borten Moe. 

Rapporten fastslår at høyere yrkesfaglig utdanning er godt egnet til raskt å møte nye kompetansebehov, blant annet gjennom tett kobling til arbeidslivet og vektlegging av erfaringsbasert kunnskap i utdanningene. 

Om Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke behovene. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.

Kompetansebehovsutvalget skal peke på utfordringer og beskrive dilemmaer ved vurdering av fremtidige kompetansebehov.

Kompetansebehovsutvalget (2021–2027) ble oppnevnt den 23. juni 2021. Utvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.