Aktuelt
Aktuelt
22.11.2022

Tre nye sentre for fremragende utdanning

Tre nye fagmiljøer tildeles status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Kristiansand, Oslo og på Ås. Sentrene får totalt 95 millioner kroner over fem år.

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljøer til å videreutvikle høyere utdanning. HK-dir forvalter ordningen.

- Sentre for fremragende utdanning er en viktig flaggskipsordning, hvor det er tøff konkurranse for å nå frem. Det er med stor glede vi nå oppnevner tre nye sentre, som alle synliggjør høyere utdannings sentrale rolle for å møte samfunnets og arbeidslivets behov, sier Sveinung Skule, direktør i HK-dir.

Senterstatus og finansiering tildeles tre utdanningsmiljøer som er vurdert som fremragende, og som viser høy relevans for faget koblet med gode planer for videreutvikling og innovasjon. Tildelingen er i tråd med anbefaling fra den internasjonale ekspertkomiteen som har vurdert årets søknader. 

- Felles for de nye sentrene er at de trekker frem store spørsmål og konkretiserer hvordan høyere utdanning kan bidra til å løse disse. De har også gode visjoner for hvordan studenter skal rustes til å gå ut i et arbeidsmarked og samfunn i endring. Jeg gleder meg til å følge dem videre, sier Sveinung Skule.

- Tre innovative fagmiljøer

De tre fagmiljøene som får status Senter for framragende utdanning er: 

  • Senter for tverrfaglig utdanning (CIE), ved Universitetet i Oslo. Både i forskning og næringsliv er det er sterkt behov for tverrfaglig kompetanse, og dette er et felt Senter for tverrfaglig utdanning vil utforske og utvikle videre. Løsninger her krever pedagogisk nyvinning blant ansatte i ulike fagtradisjoner. Senteret involverer matematisk-naturvitenskaplig fakultet, samfunnsvitenskapelig fakultet og humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og skal utvikle og utvide både tverrdisiplinære utdanningsmetoder og utdanningstilbud. Tverrfaglige studenter er tett integrert i senterets drift, og blir avgjørende partnere for et vellykket senter.
     
  • Senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning (CreaTeMe), ved Universitetet i Agder. Senteret skal møte de behovene som utøvende musikere møter i arbeidsmarkedet i en verden i endring, der digitalisering og teknologi er sentralt. Digitalisering og teknologi er like viktig i kunstutdanning som i samfunnet for øvrig, og krever nytenkning ikke bare i bruk av teknologi, men også ferdigheter som entreprenørskap.
     
  • Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nord universitet. Senteret skal møte behov for økt kapasitet og høyere kompetanse innen arealplanlegging, og fokuserer på bærekraft og rollen til høyere utdanning for å svare på FNs bærekraftsmål. SITRAP skal samarbeide bredt med arbeidslivet, blant annet med privat og kommunal sektor. Senterets plan for spredning drar nytte av samarbeid med Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet, og ønsker å bidra til kvalitetsutvikling i utdanninger som helsefag, lærerutdanning og sosialfag.

Senterstatusen tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Dette gir fagmiljøene ressurser til å jobbe målrettet og langsiktig med å utvikle ny kunnskap og nye praksiser i undervisning og læring.

Sentrene har også klare planer for spredning, slik at senterets arbeid skal komme hele universitets- og høyskolesektoren til gode.

- Sentre for fremragende utdanning har vært sentrale for å løfte kvaliteten i høyere utdanning og viktig for å løse både fagspesifikke og mer generelle utfordringer i norsk høyere utdanning. Dette viser også komiteens tilbakemeldinger på årets søknader, sier Sveinung Skule.