Aktuelt
Aktuelt
17.08.2022

Ny kunnskap om studentenes hverdag

– Levekårsundersøkelsen for studenter gir oss oppdatert, detaljert og viktig kunnskap om hvordan studentene har det, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

Levekårsundersøkelsen kartlegger studentenes boligsituasjon, studieforhold, helse, arbeid og økonomi.

– Den vil være en viktig kilde for offentlige myndigheter, studentorganisasjoner, forskningsmiljøer og andre som ønsker å legge til rette for at studentene får en god hverdag og har gode levekår, fastslår Skule.

Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Forrige gang den ble gjennomført, var i 2010/2011.

Sentrale funn

Rapporten viser blant annet at:

  • Flere studenter enn før jobber ved siden av studiene. I 2010 var andelen 59 prosent, i dag er den 65 prosent. Andelen som har en studierelevant jobb, har derimot ikke endret seg.
  • En heltidsstudent med jobb bruker til sammen 50 timer i uken på jobb og studier. Studenter som jobber, bruker mindre tid på studiene enn de som ikke gjør det. Og jo mer tid de bruker på jobb, jo mindre bruker de på studiene.
  • Halvparten av studentene som jobber, sier de gjør det fordi studiestøtten fra Lånekassen ikke strekker til. 
  • Bare én av fem studenter oppgir Lånekassen som sin eneste inntektskilde. Resten sper på inntekten med jobb, hjelp fra foreldre eller andre typer inntekt.
  • Studenter har oftere økonomiske utfordringer enn befolkningen generelt. Én av seks opplever betalingsproblemer.
  • Flere studenter enn før eier sin egen bolig, men de fleste leier. Det vanligste er å leie privat. Det er en liten økning i andelen som bor i studentbolig.
  • Studenter under 30 år som bor alene, er den gruppen som er minst fornøyd med livet. Hver fjerde student i denne gruppen er mye plaget av ensomhet.
  • Studentenes vurdering av egen helse er betydelig dårligere enn i 2010, men innsamlingsmetoden kan ha påvirket resultatet. Studentene oppgir i litt større grad enn befolkningen at de har god helse, og slik var det også i 2010. Man kan derfor ikke si sikkert at studenter har fått dårligere helse siden forrige undersøkelse.