Aktuelt
Aktuelt
06.12.2021

Langtidsplanen: Økt satsing på høyere utdanning og kompetanse trengs

– Økt satsing på høyere utdanning og kompetanse må til om vi skal nå de store målene for kunnskapsnasjonen Norge, sier Sveinung Skule om den kommende Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som skal være klar i 2023. Gjennom en bred innspillsrunde samt spesifikke bestillinger, har departementet fått innspill til mål, prioriteringer og nye opptrappingsplaner. 

Mann i halvprofil ser i kamera. Foto.

Direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.

– Langtidsplanen legger føringer for den langsiktige utviklingen av norsk forskning og høyere utdanning. Derfor er det viktig at både kvalitet, tilgjengelighet og kapasitet i høyere utdanning er gjennomgående tema i planen, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har levert både høringsinnspill og kunnskapsgrunnlag til departementet, hvor dette poenget blir understreket og utdypet. 

Fem hovedbudskap 

Sveinung Skule trekker frem at utdanning og kompetanse må få en betydelig mer sentral plass i den nye langtidsplanen enn tilfellet er i gjeldende plan. 

– Det norske samfunnet vil fremover stå overfor store komplekse samfunnsutfordringer som krever omstilling både av den enkelte, av samfunnet og av arbeids- og næringsliv. Da blir utdanning og kompetanse helt sentralt. Vi har oppsummert vårt åpne innspill i fem hovedbudskap som bør synliggjøres på tvers av mål og prioriteringer som settes i langtidsplanen, sier Skule.

Samtidig ser han et behov for sterkere koplinger mellom forskning, utdanning og innovasjon for å løse de store samfunnsutfordringene. 

– Dette blir viktig fremover, og vi vil jobbe for å få til økt samarbeid på tvers av virkemiddelapparatet, sier Sveinung Skule.

Utdanning og kompetanse 

Langtidsplanen skal identifiserer langsiktige mål og prioriteringer som er sentrale for Norge som kunnskapsnasjon og for at vi skal lykkes i å møte morgendagens utfordringer. Utdanning av høy kvalitet og relevant kompetanse vil være helt sentralt for å nå disse målene. 

Livslang læring

Utdanning er ikke lenger noe vi bare gjør en gang. Muligheten for livslang læring vil være sentral for at vi som nasjon og arbeidstakere skal greie de omstillingene vi står ovenfor. Høyere utdanning må bli mer fleksibel og tilgjengelig for flere slik at vi kan  utvikle kompetansen i arbeidsliv og samfunn kontinuerlig . Dette blir en viktig oppgave for universitet- og høyskolesektoren fremover, så vel som for virkemiddelapparatet. 

Digitalisering

Digitalisering gir et enormt mulighetsrom i alt fra kunnskapsproduksjon til nye samarbeidsformer, og arbeidsmåter.  Dette krever at morgendagens arbeidstakere både må ha god digital kompetanse og teknologiforståelse. Her må forskning og høyere utdanning gå i front og vise vei.

Internasjonalisering

Internasjonalisering er et viktig vilkår for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning og dette bør tydeliggjøres i langtidsplanen. Globalt samarbeid står sentralt når de komplekse samfunnsutfordringene som bærekraft og det grønne skiftet skal løses, og må vektlegges i langtidsplanen på tvers av mål og prioriteringer. 

Studentens rolle

Studentens rolle som aktiv deltager i egen læring og partner i fagmiljøenes arbeid med forskning og innovasjon må tydeliggjøres i langtidsplanen. Studentmedvirkning må betraktes som kjennetegn på gode forsknings- og fagmiljøer, og studenters involvering i forskning bidrar til å bygge tillit til forskning i befolkningen.

Kunnskapsgrunnlag for nye opptrappingsplaner

På oppdrag fra KD har HK-dir utviklet kunnskapsgrunnlag på flere områder, blant annet for nye opptrappingsplaner på utdanningskvalitet og -kapasitet. 

På utdanningskapasitet foreslår HK-dir opptrappingsplaner for:

  • Høyere yrkesfaglig utdanning 
  • Utdanning i pleie- og omsorgsfag / sykepleie
  • IKT-kompetanse
  • Videreutdanning
  • Tverrfaglig utdanning og forskning 

Forslagene til opptrappingsplaner for utdanningskapasitet er basert på gjennomgang av eksisterende framskrivinger og scenarioanalyser og identifisering av utdanninger og områder med særskilte behov. For grunnskolelæreutdanning foreslår vi å evaluere rekrutteringssituasjonen og vurdere nye tiltak.

Lenke til dokumentene:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt svar på det generelle innspillet til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementets bestilling av kunnskapsgrunnlag for langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet har gitt direktoratet i oppgave å sammenstille et kunnskapsgrunnlag med blant annet erfaringer og resultater fra eksisterende  virkemidler, hvordan utdanning kan integreres bedre i planen, overordnede vurderinger om utdanning, forskning og innovasjon og kobling til arbeidslivet, resultater fra eksisterende virkemidler for mobilitet mellom sektorer og kunnskapsgrunnlag for opptrappingsplaner for utdanningskapasitet og utdanningskvalitet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt svar på bestilling av kunnskapsgrunnlag for langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sitt svar på bestilling av datagrunnlag for mulige opptrappingsplaner for utdanningskapasitet.