Aktuelt
Aktuelt
20.02.2023

9 av 10 bestod Statsborgarprøva

Resultata for heile landet viser at 91 prosent av kandidatane bestod Statsborgarprøva i 2022.  

I løpet av fjoråret var det totalt 7216 personar som tok Statsborgarprøva. Enkelte avla prøven meir enn ein gang, og det er variasjonar i resultata fylka og kommunane imellom (sjå tabell).     
    
– Resultata på landsbasis held seg jamt over gode, seier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.    

Digital kunnskapsprøve  

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse utviklar prøva på oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Stortinget har bestemt at Statsborgarprøva er ei prøve i samfunnskunnskap som skal måle kjennskap til grunnleggande historiske, sosiale, økonomiske og politiske tilhøve i Noreg, og kjennskap til grunnleggande plikter og rettar. Prøva måler ikkje graden av integrering hos kandidatane.

Statsborgarprøva er digital og varer i 60 minutt. Kandidatane kan også få spørsmåla lest opp frå ei lydfil. Prøva inneheld 32 poenggjevande spørsmål, der deltakarane må svare rett på minst 24 av dei for å bestå.  

  Frå 1. januar 2017 har det blitt stilt krav om at alle som søkjer om norsk statsborgarskap og er mellom 18 og 67 år må bestå Statsborgarprøva. Prøva finnast på båe på bokmål og nynorsk. 99 prosent av kandidatane tok prøven på bokmål i 2022.    
 

Resultat på Statsborgarprøva i 2022 fordelt på fylke    

Fylke  Tal på kandidatarProsentdel bestått  Prosentdel ikkje bestått  
Agder  335  90 %10 %  
Innlandet  264  87 %  13 %  
Møre og Romsdal  283  88 %  12 %
Nordland  174  86 %  14 %  
Oslo  1453  93 %  7  %  
Rogaland  696  93 %  7 %  
Troms og Finnmark  262  92 %  8 %  
Trøndelag  555  87 %  13 %  
Vestfold og Telemark  344  89 %11 %  
Vestland  862  92 %  8 %  
Viken  1988  91 %  9 %  
Heile landet  7216  91 %  9 %  

 

Kontakt gjerne  

Senior kommunikasjonsrådgjevar Helena Sæter: 

Telefon: 934 33 302

E-post: helena.sater@hkdir.no    

 

Meir informasjon  

  • Det er kommunane som har ansvar for gjennomføringa av Statsborgarprøva. Pris blir bestemt av prøvestadane lokalt, men skal vere basert på sjølvkostprinsippet og varierer mellom 400 til 1000 kroner. Prisane for å avleggje prøva landet rundt finnast på nettsidene våre.    
  • For å førebu seg til prøva, finn kandidatane tekstar som dekkjer kunnskapsgrunnlaget til Statsborgarprøva (og samfunnskunnskapsprøva) på samfunnskunnskap.no.  
  • UDI: Krav til norsk statsborgarskap, på UDI sine nettsider.