Aktuelt
Aktuelt
01.03.2022

150 millionar kroner til kompetanseheving

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse deler ut 150 millionar kroner til 783 kurs gjennom ordninga Kompetansepluss.

I år får 7 400 vaksne i meir enn 700 verksemder over heile Noreg delta i opplæringa. Kompetansepluss er ei viktig ordning for kompetanseheving i arbeidslivet, der målet er å styrke vaksne sine grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving, munnleg, rekning og digitale ferdigheiter, samt opplæring i norsk eller samisk.

I utdeling av midlar i år, har direktoratet prioritert søknadar som kombinerer opplæring i digitale ferdigheiter med lesing og skriving.

− Koronapandemien har vist at skriftleg kommunikasjon på digitale plattformar er svært viktig i alle yrke. Digitale ferdigheiter er allereie ein essensiell del av arbeidskvardagen, og vil bli enda viktigare i framtida. Derfor satsar vi sterkt på dette, seier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Fin moglegheit for vaksne

Den teknologiske utviklinga gjer at det blir stadig færre jobbar som krev liten eller ingen formell kompetanse. Målgruppa for Kompetansepluss-ordninga er primært vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning. Ordninga skal bidra til at desse får naudsynt kompetanse til å meistre krav og omstilling i arbeidslivet, slik at dei styrkar sjansane sine for å kunne bli verande i arbeidslivet.

− Vi ser også at denne typen kompetanseheving kan ha positive ringverknadar fordi det kan gje motivasjon til enno meir kompetanseheving, og til å ta fagbrev på sikt. Dette vil ruste arbeidstakarar til å stå lenger i jobben, eller til å få andre jobbar i framtida, seier Skule.

Skal styrke lagkjensla med Kompetansepluss

Ein av dei som mottek midlar gjennom tildelinga i Kompetansepluss i år, er det nye hotellet Scandic Sortland som ligg på kaikanten midt i Sortland sentrum.  Med panoramautsikt over Sortlandsundet og fjella i Vesterålen skal dei tilsette ved hotellet no gå i gang med undervisning i lesing, skriving og dataopplæring.

En gjeng mennesker står i en halvsirkel og jubler.

– Det betyr veldig mykje for oss å kunne investere i dei tilsette og stille opp for dei. Mykje av vaksenopplæringa kan vere vanskeleg å kombinere med jobb. Det eg som leiar likar mest med Kompetansepluss, er at det er så fleksibelt for de tilsette. Vi er eit team som skal lære oss dette saman, vi skal også komme i mål saman som eit team, og det er veldig motiverande både for meg og for dei tilsette, seier hotelldirektør Sven Walczak.

Han kom sjølv til Noreg frå Tyskland for ni år sidan, og har gjennom si eiga erfaring opplevd kor viktig det er å lære seg norsk, samt om norsk kultur og tradisjonar. Derfor vel han å satse på opplæring for sine tilsette, som kjem frå mange ulike land. Ein del av dei har ikkje vore så lenge i Noreg, andre har jobba mykje og har ikkje hatt tid til å få naudsynt opplæring.

– Mange tilsette skal ha mykje kontakt med gjestar både i restauranten og i resepsjonen, og då er det også viktig å kunne lese og skrive på norsk. Gjennom å gje dei tilsette ein sjanse til opplæring, håper vi at fleire vil halde fram med å jobbe hos oss i ei tid då det er vanskeleg å rekruttere tilsette i vår bransje. Vi ønskjer også å styrke dei digitale ferdigheitene til dei tilsette for å førebu oss på framtida, og for at dei skal kunne bruke datasystema i blant annet restaurant og booking, seier Walczak.

Tildelte pengar fordelt på fylkeKroner
Agder6 480 000
Innlandet3 720 000
Møre og Romsdal4 320 000
Nordland3 540 000
Oslo45 465 000
Rogaland23 355 000
Troms og Finnmark4 060 000
Trøndelag19 590 000
Vestfold og Telemark14 475 000
Vestland1 350 000
Viken22 62 0000

 

www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du sjå kven som har fått pengar gjennom tildelinga i år.

Tildelinga i år

  • 343 prosjekt innan Kompetansepluss arbeid, til saman 135,4 millionar kroner
  • 9 prosjekt innan Kompetansepluss arbeid, samisk, til saman 3,6 millionar kroner
  • 31 prosjekt innan Kompetansepluss frivilligheit, til saman 8,9 millionar kroner
  • 2 prosjekt innan Kompetansepluss frivilligheit, samisk 1 millionar kroner
Om Kompetansepluss
  • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse forvaltar ordninga. Dei tok i år imot 718 søknader til Kompetansepluss. Totalt vart det søkt om eit beløp på 276 millionar kroner.
  • Kompetansepluss er ei tilskotsordning for opplæring i grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg og IKT, og dessutan norsk eller samisk.
  • Sidan oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har 100 000 delteke i opplæring på arbeidsplass.
  • Kompetansepluss arbeid gir midlar til kurs for arbeidstakarar knytt til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivilligheit gir midlar til kurs knytt til aktivitetar i frivillige organisasjonar.